Verkeer en Mobiliteit

Beeld: D66 Bloemendaal

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Sociaal-liberalen zijn zich echter tegelijkertijd bewust dat keuzes consequenties hebben voor andere mensen en onze leefomgeving. Daarom zien we een grote rol voor de overheid in het stimuleren van keuzes met zo min mogelijke negatieve neveneffecten zodat iedereen de kans krijgt zich makkelijk, snel, schoon en veilig te verplaatsen zonder onnodige overlast voor anderen.

D66 wil

– een optimale verkeersveiligheid in de gemeente. Door concrete analyses en monitoring kunnen lokale knelpunten gelokaliseerd worden. Hierbij moeten de uitkomsten van de evaluatie van het verkeerscirculatieplan Bloemendaal een rol spelen. Knelpunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers krijgen voorrang.
– regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit met de Vervoerregio Amsterdam en in MRA (Metropoolregio Amsterdam) – verband. D66 Bloemendaal wil dat daarvoor voldoende bestuurlijke en ambtelijke capaciteit wordt ingezet. Bestaande (rail-)netwerken kunnen als lightrail benut worden, met hogere frequenties dan nu. Een lightrail voor de gehele MRA inclusief Schiphol kan betrekkelijk snel worden gerealiseerd op bestaand spoor. Een lightrailverbinding naar Zandvoort ligt voor de hand en willen we ook doortrekken naar Bloemendaal aan Zee.
– dat de gemeente bij de provincie en de Vervoerregio Amsterdam een optimale regionale invulling van het openbaar vervoer bepleit. Dit betekent bijvoorbeeld dat vertrek- en aankomsttijden van bussen en treinen op elkaar aansluiten en de frequenties voldoende zijn voor zowel het woon/werkverkeer als voor het vervoer naar het strand. Meer gebruik van (schoon) openbaar vervoer leidt ook tot een betere luchtkwaliteit.
– dat de gemeente bij de NS pleit voor een goede toegankelijkheid van alle stations voor ouderen en mensen met een beperking en voor ruime parkeermogelijkheden voor auto en fiets. Sommigen wonen immers te ver weg van de stations om die fietsend of lopend te bereiken.
– het gebruik van de fiets stimuleren, zowel voor woon-werkverkeer als voor recreatief gebruik. Hiervoor is de verbetering van (snel)fietsroutes van belang. Fietsroutes moeten veilig zijn, geschikt  zijn voor elektrische fietsen en een goede doorstroming bieden, bijvoorbeeld door ongelijkvloerse kruisingen. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of het mogelijk is om een herkenbaar provinciaal hoofdfietsnetwerk te realiseren. D66 Bloemendaal juicht dit idee toe. Ook willen wij voldoende stallingen bij voorzieningen.
– het gebruik van (het liefst elektrische) deelauto’s en elektrische auto’s faciliteren. Per dorpskern wil D66 één of twee deelautoparkeerplaatsen realiseren. Ook willen we proactief snellaadpalen plaatsen, waaronder bij sportvelden/sporthallen.
– aansluiten bij de Haarlemmermeerse idee van de “dubbeldorpen”. Inwoners van de “dubbeldorpen” Bennebroek/Zwaanshoek (en ook Cruquius/Heemstede, Hillegom/Beinsdorp en Lisse/Lisserbroek) willen gebruik maken van elkaars voorzieningen. Die behoefte aan onderlinge relaties en het verkeer zullen toenemen door de groei van het aantal inwoners als gevolg van geplande woningbouw. Daarnaast zal het regionale oost-west verkeer door de groeiende economie en werkgelegenheid zeker toenemen. D66 wil – samen met de omliggende gemeenten – de bestaande wegen in de dubbeldorpen ontlasten van het regionale verkeer. In de onderzochte varianten voor verbetering van de bereikbaarheid van de Noordelijke Bollenstreek geeft D66 prioriteit aan het investeren in de verbetering van de lokale bereikbaarheid door het aanleggen van nieuwe verbindingen (2×1 rijstrook) voor bereikbaarheid voor auto, veiliger fietsroutes, betere openbaar vervoerroutes en bereikbaarheid van de stations. Daarbij wordt rekening gehouden met de kwaliteit van het landschap en de kwaliteit van de leefomgeving. Een 2×2 rijstrokenweg gelegen tussen Hillegom en Bennebroek is geen oplossing voor de lokale bereikbaarheid.