Recreatie, Cultuur en Vrije Tijd

Beweging en Sport

D66 vindt bewegen en sport belangrijk, voor jong en oud. Er mogen geen te hoge financiële drempels voor inwoners zijn om aan de sport van hun keuze deel te nemen. Bloemendaal heeft zijn eigen rijke
sporthistorie met in enkele sporten regionaal en nationaal bekende clubs, waar de gemeente trots op is. Jaarlijks rijkt de gemeente prijzen uit aan de sporters van het jaar. Dat willen we voortzetten.
D66 zet verder in op:

  • Het voortzetten van activiteiten van Welzijn Bloemendaal om ouderen en inwoners met een beperking in beweging te krijgen
  • Onderzoek naar de directe en indirecte subsidiëring van sportverenigingen en een evenredige verdeling van middelen over verenigingen (naar ledental)
  • Voldoende kwalitatief goede speelterreinen in de dorpskernen, die door hun omvang, diversiteit en spreiding uitnodigen tot sport en bewegen, en ingericht worden in samenspraak met omwonenden.

Cultuur en kunst

Het beleven en creëren van cultuur en kunst stimuleert de menselijke geest. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente goed en voldoende invulling geeft aan het cultuurbeleid, in goed overleg met de regio zodat er regionaal een passend cultuuraanbod ontstaat. Daarbij is een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd in het stimuleren van samenwerking op cultureel gebied, omdat dit leidt tot
beter functionerende organisaties en tot een hogere kwaliteit van de culturele uitingen.
D66 Bloemendaal zet in op:

  • Voortzetting en waar mogelijk versterking van de werkzaamheden van de bibliotheken in Bloemendaal en Bennebroek om laaggeletterdheid te bestrijden, maatschappelijke participatie te bevorderen en inwoners van alle leeftijden kennis te laten maken met kunst en cultuur
  • Kwalitatief goed muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen
  • Voortzetting van de gemeentelijke bijdragen voor kunsteducatie, cultuureducatie en erfgoededucatie op de basisscholen
  • Meer sturing op het evenementenbeleid door de gemeenteraad
  • Voortzetting van het huidige cultuurbeleid, met als uitgangspunten de sterke zelfstandigheid van culturele aanbieders, en de faciliterende en stimulerende rol die de gemeente kan innemen om een bredere doelgroep kennis te laten maken met kunst en cultuur, en het verbeteren van de samenwerking tussen culturele instellingen
  • Het goed betrekken van inwoners, de Stichting Ons Bloemendaal en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek bij relevante te maken keuzes in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.