Veiligheid

Veiligheid is het fundament van de open en vrije samenleving waar D66 voor staat. Veiligheid is een
essentiële voorwaarde voor individuen om zich te ontplooien. Tegelijk kunnen veiligheidsinterventies de individuele vrijheid onevenredig onder druk zetten en inperken. We mogen het onderwerp ‘veiligheid’ daarom niet aan rechts-conservatieve politici overlaten.

De statistieken wijzen uit dat Bloemendaal een veilige gemeente is en nog steeds veiliger wordt. De laatste vier jaar is het aantal misdrijven met ruim 28 procent gedaald (bron: waarstaatjegemeente.nl). De meeste calamiteiten (zoals openbare orde problemen, vernielingen,
aanrijdingen met of zonder letsel) vinden plaats aan de kust, tijdens de drukke zomermaanden. Hiermee willen we benadrukken dat het veilig wonen is in onze gemeente.

De gemeente levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van haar inwoners, niet alleen door te zorgen voor een verkeersveilige omgeving, maar ook door het beschermen van de democratische
rechtsstaat tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning. Bij veiligheid is preventie belangrijk. Een onderdeel van preventie waarbij de gemeente een belangrijke
rol speelt, is de zorg voor een prettige uitstraling van de woonomgeving.

Daarom wil D66:

Inwoners voelen zich vaak veiliger als ze de wijkagent en handhavers kennen en grip hebben op de
leefbaarheid van hun buurt. D66 wil daarom dat de gemeente:

  • De tevredenheid over handhaving en politie periodiek meet onder de inwoners
  • Eenmaal per jaar per wijk een wijkschouw organiseert met de wijkagent

Wat betreft vuurwerk met oudjaar wil D66 zich richten op een veilige en feestelijke jaarwisseling en een nieuwe traditie. Er wordt momenteel een landelijke richtlijn uitgewerkt om de vuurwerkoverlast te beperken. D66 wil deze landelijke richtlijn volgen, ook als die mogelijk leidt tot
een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk.