Natuur en Millieu

Onze gemeente is rijk bedeeld met natuur en strand. Het is een belangrijke reden waarom mensen hier graag wonen en graag op bezoek komen. Bij iedere keuze die we maken, is het dan ook belangrijk af te wegen wat de gevolgen zijn voor de natuur.

Hetzelfde geldt voor de fysieke leefomgeving, die van grote invloed is op de gezondheid en het welbevinden van inwoners. Deze wordt aangetast door bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geluidsoverlast, waar inwoners zich niet fysiek voor af kunnen sluiten.

Natuur en Milleu

D66 Bloemendaal wil:

  • Meer voorlichting over hoe inwoners zelf invulling kunnen geven aan het door de gemeente ondertekende Schone Luchtakkoord
  • Voldoende aandacht in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan voor rust en stilte in de woon en leefomgeving, en voorlichting aan inwoners over het belang hiervan
  • Onderzoeken of de geluidhinder door het circuit in Zandvoort verminderd kan worden door een aanpassing van de vergunning en het treffen van fysieke maatregelen om het geluid actief af te schermen
  • Natuurinclusief bouwen bevorderen, via het loket Bloemendaalzetstappen.nl en door bij elke relevante melding of vergunningaanvraag te wijzen op de mogelijkheden
  • Het gebruik van natuur en groengebieden zodanig regelen, dat enerzijds verschillende doelgroepen elkaar niet in de weg zitten en anderzijds de natuur zo goed mogelijk wordt beschermd.
  • Bij alle ingrepen in de leefomgeving aandacht voor ecologische verbindingen, zoals faunapassages en groenstroken langs infrastructuur.
  • Publicatie van een publieksvriendelijke versie van het biodiversiteitsplan, opdat het voor iedereen duidelijker wordt hoe je een steentje bij kunt dragen.

Grondstoffen

D66 wil het hergebruik van grondstoffen en producten stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat scheiding van afval thuis (= bronscheiding) het beste is, omdat textiel, papier en organisch afval bij nascheiding niet goed gerecycled kunnen worden.
D66 zet in op:

  • Bronscheiding van afval
  • Actieve promotie van de huidige Repair-Cafés in Overveen en Vogelenzang, eventueel uitbreiding naar de andere dorpskernen
  • Onderzoek naar de wijze waarop de hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval in het restafval verlaagd kan worden.