Financiën

Als sociaal-liberale partij gaat D66 behoedzaam en zuinig om met belastinggeld. Het belang van bijna alle publieke investeringen – bijvoorbeeld in duurzame schoolgebouwen, duurzame energie en natuurbeheer – is onmiskenbaar. Op de lange – en zelfs korte – termijn levert dat profijt op voor behoud en versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving.

Een gemeente heeft op financieel terrein beperkte mogelijkheden om zelf te bepalen waaraan het geld mag worden uitgegeven. De meeste uitgaven worden door het Rijk verplicht opgelegd, zoals in
het sociaal domein.

Een deel van de inkomsten worden verkregen doordat inwoners lokale belastingen en heffingen betalen, zoals de onroerende-zaakbelasting (OZB). Het overgrote deel van de Bloemendaalse
inkomsten komt uit het Gemeentefonds. Bij een, naar de mening van het Rijk, te laag OZB-tarief wordt een gemeente gekort op het Gemeentefonds. Van alle gemeenten in Nederland ontvangt
Bloemendaal uit het Gemeentefonds momenteel het minst. Bloemendaal is echter door haar ligging in de natuur en met vijf dorpskernen duurder uit dan een compacte gemeente als bijvoorbeeld Heemstede.
D66 zet in op:

  • Een gelijkblijvende OZB, anders dan voor inflatiecorrectie of benodigd voor duurzame investeringen of om het voorzieningenniveau op peil te houden
  • Een gemeentelijke lobby voor een eerlijke bijdrage uit het Gemeentefonds bij de herziening van dit fonds
  • Meer gemeentelijke inzet op het verkrijgen van provinciale en rijkssubsidies om de gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken
  • Een evenwichtige begroting, met een adequate reserve om tegenvallers op te vangen
  • Een duidelijke, heldere en transparante begroting, met uitleg en verantwoording aan inwoners over de te maken financiële keuzes
  • Voldoende budget en een grotere rol voor de gemeentelijke Rekenkamer, die onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur, waarbij het gemeentebestuur is gehouden aan de adviezen van de Rekenkamer als de gemeenteraad dat eist
  • Dat de gemeente bij haar uitgaven niet alleen naar aanschafkosten kijkt, maar naar de kosten over de gehele levensduur van het product. Dat is op langere termijn goedkoper.