Raadsdebat Maart

Op de volle agenda’s van de raad stonden in maart ondermeer, het splitsen van woningen, de agendering in de gemeenteraad en inspreekrecht in commissies, bescherming van Het Duin, en de enquête rond de Woonvisie. Hoe de D66-fractie hierover denkt en stemde, leest u in de fractie-update.

Profielschets Burgemeester

Ook was er op 8 maart een (extra) openbare gemeenteraadsvergadering. De gemeente Bloemendaal zoekt een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. De vacature ontstaat doordat de huidige burgemeester in het begin van de volgende termijn de pensioengerechtigde leeftijd zou behalen. In de openbare gemeenteraadsvergadering van 8 maart is de profielschets met de commissaris van de Koning Arthur van Dijk besproken. Na de vaststelling van de profielschets en de verordening op de vertrouwenscommissie wordt de procedure voor de vervulling van de vacature van burgemeester van Bloemendaal gestart.

Om de vacature te kunnen openstellen is het nodig om een profielschets op- en vast te stellen. Aan het profiel hebben alle fracties hun bijdrage kunnen leveren. De profielschets is dus zo opgesteld dat alle partijen zich hierin kunnen vinden. In de profielschets staat een beschrijving van de gemeente Bloemendaal en een omschrijving van de burgemeester die gezocht wordt.

Van 22 maart 2023 t/m 12 april 2023 kunnen kandidaten reageren op de vacature. Als alles verloopt zoals de planning dan wordt op 4 oktober 2023 de nieuwe burgemeester geïnstalleerd.

Woningsplitsen moet maatwerk blijven

Om de woningcrisis het hoofd te bieden deden Hart voor Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal het initiatiefvoorstel om het splitsen van woningen vanaf 200 m2 mogelijk te maken. De huidige situatie is: splitsen is alleen mogelijk als je er vergunning voor vraagt, maatwerk dus. D66 is niet voor een generiek splitsingsvoorstel en stemde tegen het voorstel; het haalde geen meerderheid.

De beste manier om de woningnood aan te pakken in de visie van D66 is door het stikstofprobleem op te lossen, dan kan er in Bloemendaal volop gebouwd worden: Vitaal Vogelenzang, Park Vogelenzang, Blekersveld, Tetterodeweg en Dennenheuvel. Daar kunnen bovendien woningen gebouwd worden die Bloemendaal nodig heeft, namelijk sociale huurwoningen, starterswoningen en woningen voor het middenkader.Het splitsen van grote woningen zal alleen hele dure appartementen opleveren. Splitsen gaat de woningnood niet oplossen maar kan wel het karakter van Bloemendaal drastisch veranderen.

Agendering gemeenteraad

De afgelopen maanden kwam het steeds vaker voor dat individuele ingekomen stukken en brieven de agenda van de gemeenteraad domineerden. Het direct agenderen van een ingekomen brief leidt tot ‘versnippering’ in de behandeling van een onderwerp en korte termijn denken. D66 vindt dit ongewenst. Initiatieven van raadsleden en de lange termijn agenda dienen leidend te zijn. In het presidium (dagelijks bestuur) en de commissie bestuur en middelen is dit punt uitgebreid besproken.

In de laatste raadsvergadering is in meerderheid besloten dat raadsleden een verzoek kunnen doen tot agendering onderwerpen op de ‘Lijst van ingekomen stukken’, wanneer een verzoek door ten minste 9 raadsleden wordt ondersteund.

Voorts is besloten dat kan worden ingesproken bij een commissievergadering over ieder onderwerp, met dien verstande dat het onderwerp dient te passen binnen de betreffende commissie. Voorheen kon er alleen worden ingesproken over zaken die op de agenda van de betreffende commissievergadering staan.

Bescherming Het Duin te Bennebroek

Het thema van de bescherming van de resten van de oude duinen op de strandwal waarop de villawijk “Het Duin” is gebouwd, is de afgelopen maanden onderwerp van discussie geweest in de commissie grondgebied en in de gemeenteraad.

Afgelopen raadsvergadering stond ter discussie een inititiatiefvoorstel ingediend door Hart van Bloemendaal om een zogenaamd ‘voorbereidingsbesluit’ te nemen. Een degelijk besluit houdt, simpel gezegd, in dat er voor de hele villawijk geen omgevingsvergunningen kunnen worden afgegeven, totdat de raad over de voorgenomen wijzigingen in het bestemmingsplan, die de sporen van de oude duinen beter moeten beschermen, heeft beslist. Dit kan een jaar duren. D66 is van mening dat dit een te zwaar middel is, zeker in het licht van het feit dat het hele gebied al als bijzonder welstandsgebied is aangewezen (in de Welstandsnota). De fractie van D66 heeft daarom tegen dit initiatiefvoorstel gestemd, evenals de meeste andere raadsleden, zodat dit voorstel niet is aangenomen.

Willinklaan 2

De bouw van een villa aan de Willinklaan in Bennebroek heeft opnieuw voor discussie in de raad gezorgd. Dit keer lag een motie van Hart voor Bloemendaal ter tafel die het college van B en W verzoekt geen omgevingsvergunning voor de bouw af te geven.

De fractie van D66 stemde tegen deze motie, omdat de raad niet de deskundigheid in huis heeft om de aanvraag van de vergunning goed te beoordelen. Een zorgvuldige beoordeling (waar elke aanvrager recht op heeft!) vereist gedegen kennis van de feiten en de regels, in het bijzonder de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017. Hiervoor is het nodig dat de gemeenteraad het dossier goed bestudeert en niet alleen afgaat op wat omwonenden, die tegen het bouwplan zijn, zeggen of schrijven. De gemeenteraad moet niet op de stoel van de deskundigen gaan zitten. Dat levert een onzorgvuldig voorbereid besluit op, dat vrijwel zeker zal sneuvelen in bezwaar of bij de bestuursrechter (zoals onlangs is gebeurd in geval van het plan voor de bouw van drie woningen aan de Binnenweg in Bennebroek). De motie heeft het terecht niet gehaald.

Betrouwbaarheid enquêtes /peilingen

Bij de recente woonpeiling (enquête) was het niet te achterhalen hoe vaak een persoon deze enquête had ingevuld. De fractie ZB diende in de laatste raadsvergadering het initiatiefvoorstel “betrouwbaarheid enquêtes/peilingen n.a.v. annulering presentatie woonvisie” in. In de kern kwam het erop neer dat er wordt gevraagd te onderzoeken of er inderdaad mensen zijn die de woonpeiling tientallen, honderden keren hebben ingevuld.

Een ruime meerderheid, inclusief D66, stemde tegen dit initiatiefvoorstel. Het verifiëren van de IP-adressen is niet mogelijk omdat de IP-adressen niet worden opgeslagen, bij de datacollectie van Enalyzer. Ongevraagd opslaan is immers in verband met de privacywetgeving niet toegestaan. Zodoende zijn er geen gegevens om onderzoek mee te doen.

De woonpeiling was bedoeld als extra middel om inwoners te betrekken bij de totstandkoming van de woonvisie. Er waren ook al een beeldvormende avond en een bewonersavond over dit onderwerp.

D66 vindt het jammer dat het participatieonderdeel enquête niet naar tevredenheid is uitgevoerd. We zullen in de toekomst scherper en alerter zijn dat het participatieproces vooral in de voorfase goed en betrouwbaar verloopt.

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Heemstede-Bloemendaal

Beeld: D66 Heemstede

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede zijn zelfstandige gemeenten en willen dat blijven. De gemeenten werken bestuurlijk samen met diverse andere gemeenten en overheden op verschillende terreinen omdat (brede) regionale samenwerking onontbeerlijk is voor een optimale dienstverlening aan inwoners en bestuurskracht als zelfstandige gemeente. De ambtelijke samenwerking Heemstede – Bloemendaal is daar een goed voorbeeld van.

D66 steunt de ontwikkeling om de vervlochten teams Human Resources Management, Communicatie en Facilitaire Zaken om beheersmatige redenen per 1 januari 2023 onder te brengen in een lichte Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en Heemstede 2023. Hiermee vervalt een reeds bestaande privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst met dezelfde strekking.