Beschermd Dorpsgezicht ‘Het Duin’ en de motie over Willinklaan 2 (Bennebroek)

Beschermd Dorpsgezicht ‘Het Duin’

Waar gaat het om? De villawijk ‘Het Duin’ in Bennebroek is gebouwd op de overblijfselen van een oude strandwal. Op verschillende plaatsen zijn in de wijk nog sporen van de oude duinen zichtbaar in de vorm van natuurlijke verhogingen in het terrein. Sinds de jaren ’30 en (vooral) de jaren ’50 van de vorige eeuw is dit gebied verkaveld en zijn er een groot aantal villa’s gebouwd, gekenmerkt door een grote variëteit in architectuur en omvang. De villa’s zijn voor groot deel gebouwd op geëgaliseerd terrein, maar op een aantal plaatsen
(bijvoorbeeld aan de Rijkstraatweg en Willinklaan) staan de villa’s boven op de restanten van oude duinen. Vaak zijn ze voorzien van een ondergrondse garage en oprit, waarbij het oude duin dus (geheel of gedeeltelijk) is afgegraven.

We zien het vaker gebeuren: oude villa’s die worden uitgebreid, of afgebroken, om deze te vervangen door nieuwbouw waarbij het duin nog verder wordt aangetast door egalisering of afgraving. Hierover maken omwonenden en politieke partijen zich zorgen. Zij willen dat de overblijfselen van de strandwal beter worden beschermd. Naar aanleiding van de onrust en ten behoeve van een betere bescherming van het gebied heeft Hart voor Bloemendaal een initiatiefvoorstel ingediend om er een Beschermd Dorpsgezicht te maken. Deze constructie houdt, kort gezegd, in dat verbouwing of nieuwbouw strikt aan banden worden gelegd, zodat de sporen van de oude duinen optimaal beschermd worden.

Wethouder Wijkhuisen heeft de raad een brief geschreven waarin hij de voor- en nadelen van een beschermd dorpsgezicht op een rijtje zet en ook andere mogelijkheden aangeeft om de restanten van het duin te beschermen. Hij beveelt een onderzoek aan naar de
aardkundige waarden die beschermd dienen te worden.

Nadeel van het instellen van een beschermd dorpsgezicht is dat eigenaren worden belemmerd bij het realiseren van allerlei plannen, ook die geen schade aan de strandwal toebrengen. Maar het grootste nadeel is dat het instellen van zo’n Beschermd Dorpsgezicht
erg lang (2-3 jaar) duurt.

D66 is een voorstander van een betere bescherming van de restanten van de duinen, maar geeft er de voorkeur aan dat te bereiken door aanscherping van de regels van het bestemmingsplan en/of de welstandsnota (waarin het gebied als ‘bijzonder welstandsgebied’ wordt aangeduid). Een dergelijke maatregel is meer doelgericht en past beter in de bestaande regelgeving, waardoor de bescherming sneller en met minder inspanning kan worden gerealiseerd.

D66 is ook voorstander van het doen van onderzoek naar de aardkundige waarden van het gebied, zodat de keuze van de beste aanpak op de beste manier gemaakt kan worden.

Aan de orde is nu een bouwplan aan de Willinklaan 2 in Bennebroek, waarbij de bestaande villa wordt afgebroken en de nieuwbouw die ervoor in de plaats komt fors groter wordt dan het oorspronkelijke bouwwerk. Dit is in strijd met het bestemmingsplan ter plaatse. Op
grond van de huidige regelgeving over afwijken van het bestemmingsplan heeft de gemeente een positief advies gegeven op een zogenaamd principeverzoek van de eigenaar.

Op advies van de afdeling vergunningen van de gemeente is het bouwplan aangepast zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Desondanks maken omwonenden bezwaar tegen het plan, waarbij vooral de omvang het moet ontgelden. Hart van Bloemendaal heeft een motie ingediend, waarbij – kort gezegd – het college wordt verzocht om geen omgevingsvergunning af te geven. D66 is tegen deze motie omdat het college gebonden is aan de wet- en regelgeving en de adviezen van onder andere de welstandscommissie. De gemeenteraad kan de regels en procedures niet eenvoudig opzij schuiven en partij kiezen. De gemeenteraad maakt de regels, maar of een bouwplan al of
niet voldoet aan de regels moet worden getoetst door onpartijdige deskundigen aan de hand van objectieve criteria.

Omdat zowel het initiatiefvoorstel als de motie geen meerderheid zouden krijgen in de raad, heeft Hart van Bloemendaal beide ingetrokken en heeft aangekondigd terug te komen met
een ander voorstel. De kwestie wordt dus vervolgd.

Beeld: D66 Bloemendaal