Veel regen: Hemelwaterverordening

Er was heel veel regen. Passend dus, stond de hemelwaterverordening op de raadsagenda! En verder in de raad van 21 december: onderdelen van het Eindejaarsvoorstel en Belastingverordening en de agenda’s van de regionale samenwerking. 
Vooraf: Door het overlijden van raadslid (VVD) Albertine Zoetmulder is haar plaats met ingang van deze raadsvergadering definitief ingenomen door Hanneke Veringa en werd met grote meerderheid van (geheime) stemmen het VVD-raadslid Aart Werners gekozen als lid van de werkgeverscommissie.
De Hemelwaterverordening
De hemelwaterverordening heeft als doel om het hemelwater af te koppelen van het riool. Bij gemeentelijk gebouwen wordt dit al geregeld. Maar ook particulieren zullen bij grote verbouwingen en nieuwbouw verplicht zijn af te koppelen. Als een tuin niet groot genoeg is om het teveel aan water op te vangen, moet een speciale opvang in de tuin geregeld worden.  Dat zal leiden tot extra kosten, maar er is geen alternatief. Het riool kan al dat water niet aan en niemand wil dat het riool overloopt. Bovendien is het ook jammer om redelijk schoon regenwater te vermengen met rioolwater, waarop het vervolgens beide weer gereinigd moet worden om er drinkwater van te maken en dat dan ook gebruikt wordt om de tuin te sproeien. D66 stemde dus in.

Investeringen Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld (SAB) bevriezen 

In een amendement verzoeken Hart voor Bloemendaal en Groen Links  het College het budget voor nieuwbouw en renovatie van de SAB (basisschool in Aerdenhout) te bevriezen totdat duidelijk is wat de mogelijkheden zijn van een eventuele verplaatsing dan wel samenvoeging met een andere school in Aerdenhout. Het College had de raad in een brief al eerder laten weten dat op grond van een actuele prognose het niet is uitgesloten dat het leerlingenaantal van de SAB gaat dalen onder het vereiste minimumaantal. Wethouder Wijkhuisen gaf hierop tijdens de vergadering een nadere toelichting. De fractie van D66 kon zich vanwege de onzekere toekomst voor de SAB vinden in het hiervoor genoemde amendement. Dat werd door de raad in overgrote meerderheid aangenomen.

Uniformering parkeertarieven hotel kop van de Zeeweg

De D66 fractie kan instemmen met de diverse belastingverordeningen die handen en voeten geven aan het financieel en fiscaal beleid zoals dat in de begroting voor 2024 is vastgelegd. De fractie is meegegaan in het uniformeren van de parkeertarieven aan de kop van de Zeeweg.

Eindejaarsvoorstel: Algemeen
Aan het einde van het boekjaar dienen incidentele overschotten en onvoorziene kosten verrekend te worden alsmede het saldo (over 2023 een overschot) overgeheveld te worden naar 2024. De fractie steunt deze gebruikelijke methodiek.

Zuid- Kennemer Agenda

Besloten is om de Zuid-Kennemer Agenda 2023 (samenwerkingsagenda van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort) vast te stellen. Het ging daarbij om een actualisering, waarbij de brede welvaart als uitgangspunt overeind bleef, en nieuw opgenomen: ambities op het gebied van het sociaal domein (‘Gezondheid Bevorderen ‘ en ‘Gezond en veilig opgroeien’).

Voor D66 was een hogere urgentie voor maatregelen tegen de risico’s van klimaatverandering een belangrijke verbetering. De nieuwe agenda is met overgrote meerderheid, waaronder D66, aangenomen.

Er waren wel moties. Hart van Bloemendaal wilde – kort gezegd – laten uitspreken dat uitbreiding van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en ook ‘vernatting’ van het gebied buiten het Nationaal Park niet wenselijk is. De motie heeft het niet gehaald, onder andere met tegenstemmen van de D66-fractie. De moties gingen te ver.

Van een tweetal moties die, samengevat, opriepen tot een betere samenwerking in de vorm van in gezamenlijk overleg aan de orde stellen van verkeersmaatregelen die ook invloed hebben op verkeersstromen in buurgemeenten (in dit geval op de doorgaande wegen naar Zandvoort via de Zeeweg), is de motie die werd ingediend door de PvdA aangenomen. Deze motie beperkte zich tot het aan de orde stellen in het gezamenlijk overleg en werd door D66 gesteund.

De motie van HvB, die verder ging en opriep dergelijke maatregelen alleen doorgang te laten vinden als alle gemeenten het eens zijn, werd verworpen waarbij zich ook de D66-fractie tot de tegenstemmers bevond. 

Meer aandacht voor sociale thema’s en toerisme op de MRA-agenda
In het verlengde van de Zuid- Kennemer Agenda stond de vernieuwde propositie vanuit Zuid-Kennemerland ten behoeve van de volgend jaar te actualiseren MRA-agenda ter discussie. (MRA=Metropool Regio Amsterdam, een samenwerkingsverband van 30 gemeenten en 2 provincies).
In gezamenlijk overleg met de gemeenten, die het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland uitmaken (dus met Haarlem, Heemstede en Zandvoort), is een aantal punten ingebracht die volgens de raden uit die regio meer nadruk vereisen. Bijvoorbeeld: meer aandacht voor sociale thema’s en het toerisme in deze streek. De propositie kon op ruime steun rekenen in de raad (inclusief op die van D66)