D66 krijgt het voor elkaar

Integratie & Migratie

Integratie

In Nederland mag je afkomst nooit je toekomst bepalen. Vluchtelingen zullen alle kans krijgen om actief mee te doen aan onze samenleving. Daarom zullen vluchtelingen bijvoorbeeld vanaf dag één taalles krijgen. Als je de taal spreekt kun je beter meedoen in de buurt, praten met de leraar van je kind, zelf makkelijker onderwijs volgen en sneller een baan vinden. Daarmee hebben zij een kans om voor zichzelf en hun gezin een nieuw bestaan op te bouwen. Daarom wordt de naturalisatietermijn niet verlengd, maar blijft 5 jaar.

Dat is goed voor de vluchteling en goed voor onze samenleving.

Vluchtelingen hebben ook kennis van de Nederlandse maatschappij nodig om mee te kunnen doen. We verwachten uiteraard ook van vluchtelingen dat zij zich inspannen om die kennis op te doen. Om dat te ondersteunen zorgen we voor betere inburgeringscursussen, waarbij kwaliteit, effectiviteit en handhaving voorop staan. Gemeenten krijgen meer regie en ruimte voor maatwerk om iedereen hierin goed te kunnen begeleiden. En er blijft gemeentelijke experimenteerruimte voor het bieden van werkmogelijkheden aan  asielzoekers.

We investeren ook elders in het vergroten van kansen. Door bijvoorbeeld het aanbod van vroegschoolse educatie te vergroten, te investeren in onderwijsachterstandenbeleid en laaggeletterdheid aan te pakken. Arbeidsdiscriminatie van jongeren met een niet-westerse achtergrond wordt met kracht aangepakt.

Migratie en asiel

Dankzij de inzet van D66 komt er een nieuw opvangsysteem waarin asielzoekers op kleinschalige locaties worden opgevangen, in een wijk waar ze ook later kunnen blijven wonen. Zo hoeven kinderen straks veel minder vaak te verhuizen. Alle nieuwkomers krijgen vanaf dag één taalles zodat ze snel mee kunnen doen en hun kans op een baan vergroten. We verhogen het aantal oorlogsvluchtelingen dat jaarlijks op uitnodiging naar Nederland komt met 50%.

Internationale verdragen, waaronder het vluchtelingenverdrag, blijven het uitgangspunt van ons asielbeleid. We streven naar een volledig Europees asielbeleid, want we kunnen dit niet alleen. We investeren in regio’s waar veel vluchtelingen vandaan komen. Jordanië en Libanon worden partnerlanden, zodat we structureel ondersteuning kunnen bieden en concreet invulling kunnen geven aan opvang in de regio. Hierbij staan mensenrechten altijd voorop en dit wordt onafhankelijk gemonitord. Het zal altijd mogelijk blijven om asiel aan te vragen in Nederland.

Er komen opvanglocaties voor bed-bad-brood in acht grote steden. Gemeenten houden de ruimte om crisisopvang te bieden als de openbare orde hierom vraagt. Er komen géén boetes voor gemeenten die die opvang bieden.

Bereikbaarheid

Dierenwelzijn & Natuur

Democratische rechtstaat

Digitalisering

Economie versterken

Inkomen & Financiën

Integratie & Migratie

Klimaat

Nederland in de wereld

Onderwijs

Vrijzinnigheid

Werk

Wonen