Tien redenen waarom je als student bij ons aan het juiste adres bent.

Studeren in 2020 is niet altijd gemakkelijk. Want hoe vrij zijn we als je moet studeren onder hoge druk? Als je punten halen belangrijker is dan jezelf ontwikkelen? Als je zorgen hebt over of je wel rond kunt komen? Of als je geen passende kamer of woning kunt vinden? Dat moet anders. D66 heeft de plannen om studeren zorgelozer te maken. Zodat jij je kunt focussen op je studie.

Studeren in coronatijd
Deze tijd is extra lastig voor veel studenten. Online werkgroepen, online tentamens en zeer beperkt fysiek contact met medestudenten is verre van ideaal. Daarom wil D66 zo veel mogelijk fysiek onderwijs voor studenten. Voorwaarde is wel dat dat coronaproof kan.

We maken de studiebeurs toegankelijk voor veel meer studenten. Studenten waarvan ouders tot 70.000 euro per jaar verdienen (twee keer modaal), krijgen een studiebeurs van maximaal 400 euro per maand. Zo maak je minder studieschuld. Tegelijkertijd kun je, net als in het oude stelsel bijlenen voor je studie.

Bovendien wil D66 alle toeslagen afschaffen. In plaats daarvan krijgen studenten een belastingkorting van maximaal 300 euro per maand. Geen ingewikkeld gedoe meer met zorg- en huurtoeslag, maar een flinke aanvulling op je inkomen.

Verder maken we je studieschuld tijdens je studie beter inzichtelijk. We versoepelen de huidige prestatie-eisen aan de studiebeurs. En je blijft recht hebben op de ov-studentenkaart.

Met deze maatregelen hoef je je minder geldzorgen te maken en kun je beter focussen op het schrijven van je essay, het voorbereiden van je werkgroep of het leren voor een tentamen.

D66 wil dat studenten die sinds 2015 zijn gaan studeren een studievoucher ter waarde van 4000 euro krijgen. Deze voucher kunnen zij ook gebruiken om een deel van hun studieschuld af te lossen. Dat hebben de leden van D66 toegevoegd aan hun verkiezingsprogramma.

Als student woon je vaak voor veel te veel geld in een bezemkast. Er is een tekort aan 22.000 studentenkamers. In Groningen sliepen studenten wekenlang in tentenkampen. En ook na je studie is het voor starters vaak lastig om een huis te vinden.

Daarom willen we bijbouwen. De komende jaren moeten er een miljoen woningen bij worden gebouwd. Daarnaast moeten we creatief zijn. Veel leegstaande kantoorpanden kunnen we ombouwen tot studentenkamers. In Amstelveen en Amsterdam liggen plannen om 2500 studentenkamers te creëren in lege kantoorpanden bij Uilenstede. Maar de minister ligt nog dwars.

Het is tijd dat politici met de neuzen dezelfde kant op kijken. Alleen door samen te werken kunnen we het woningtekort en het tekort aan studentenkamers oplossen. Zo kun je als student fijn wonen in de stad van je studie. En kun je na je studie een woning vinden op de plaats waar je wilt.

Onderwijs van goede kwaliteit is onderwijs dat het beste uit elke student haalt. Daar is blijvend geld voor nodig. Bij de invoering van de nieuwe studiefinanciering en het leenstelsel kwam er veel geld beschikbaar om te investeren in hoger onderwijs. Dit geldt blijft – ook bij de nieuwe studiebeurs – beschikbaar voor de kwaliteit van het onderwijs.

We geven vertrouwen aan studenten, docenten en onderwijsbestuurders om gezamenlijk het budget in te zetten. Alleen zo komt onderwijsgeld terecht op de plek waar het moet komen. We willen geen boetes voor onderwijsinstellingen waardoor bezuinigd moet worden op kwaliteit.

Rob Jetten vroeg aandacht voor juist jonge mensen tijdens het belangrijkste politieke debat van het jaar. Soms lijken zij te worden vergeten in deze crisis.

Beeld: Rob Jetten tijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen in september 2020.

Studeren is soms best zwaar. Je moet tentamens halen, essays schrijven en dan hangt die scriptie ook nog in de lucht. Op sommige studies geldt een bindend studie-advies van 60 studiepunten. Dat betekent dat je alle punten moet halen om naar het tweede jaar te kunnen. Maar er zijn ook andere varianten van het bindend studie-advies die leiden tot hoge druk in ieder studieblok.

Het huidige BSA zonder voorwaarden stopt de ontwikkeling van studenten vaak te vroeg. Dit raakt met name studenten die als eerste uit hun familie gaan studeren.

Daarom willen wij het bindend studie-advies maximaliseren op 40 studiepunten. Het studie-advies moet dan ook echt een gemotiveerd advies zijn in plaats van een verkapt verbod om door te gaan met je studie. De oplossing is dan meer begeleiding in plaats van stoppen met de studie. Zo ervaar je minder druk in je studie en is het prima om af en toe een vak niet te halen.

Op dit moment kijkt de minister van Onderwijs samen met hogescholen en universiteiten naar mogelijkheden om het bindend studie-advies aan te passen.

Als je net gaat studeren loop je aan tegen tal van toelatingscriteria en selectieprocedures. Terwijl je met een vwo-diploma en een bepaald vakkenpakket gewoon naar de universiteit moet kunnen.

Bacheloropleidingen mogen alleen studenten selecteren als er te veel aanmeldingen voor de beschikbare plekken zijn. Bijvoorbeeld als de studie populair is of omdat de arbeidsmarkt beperkt plek biedt. De selectiemethoden moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ook maken we loting weer mogelijk.

Studenten leren door internationale contacten meer over de ander en zichzelf. Internationale studenten versterken de kenniseconomie. We kiezen volmondig voor internationalisering, op voorwaarde dat het kwaliteit toevoegt en niet alleen een middel is om de onderwijsfinanciering op te krikken. 

We geven elke student – ongeacht richting of niveau – de mogelijkheid om minimaal één stage of semester in het buitenland te volgen. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de toegang tot het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus+. We enthousiasmeren studenten die daar nu weinig gebruik van maken, zoals mbo’ers.

We maken het makkelijker voor mbo’s, hogescholen en universiteiten om internationaal nauw samen te werken. Een opleiding zou tegelijkertijd op meerdere plekken op de wereld gegeven moeten kunnen worden. Een student krijgt dan van meerdere instellingen tegelijkertijd een diploma.

Het is vaak lastig om opleidingen en diploma’s te stapelen. Na een mbo stromen maar weinig studenten door naar het hbo, terwijl velen dat wel willen. `

Daarom stimuleren we onderwijsinstellingen overstappen tussen mbo, hbo en wo makkelijker te maken. We laten studenten vrij om door te stromen en te stapelen. Zo gaat geen talent verloren.

Ook maken we het makkelijker een tweede studie te volgen. We willen het instellingstarief dat je nu betaalt voor een tweede studie vervangen door het lagere wettelijk collegegeldtarief. Zo wordt ook een tweede studie makkelijker toegankelijk.

Beeld: Een deel van de D66-plannen voor het onderwijs.

Het kan je zomaar gebeuren. Je studie zit even tegen of gebeurtenissen in je persoonlijk leven leiden je af van je studie. Of je kampt met mentale problemen door hoge druk. Al helemaal nu in de coronacrisis kan dat tegenvallen.

Daarom investeren we in studieadviseurs en vertrouwenspersonen op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Bovendien vinden we ook dat er meer focus moet zijn voor maatwerk en persoonlijke ontwikkeling. En minder op snelheid en standaardroutes. Ook dat kan zorgen voor een afname van vervelende studiedruk. Voor alle studenten, van mbo tot hbo tot universiteit.

Studeren in coronatijd is niet altijd even makkelijk. Daarover gaat deze #D66praatjebij met Kamerlid Jan Paternotte.

Beeld: D66-Kamerlid Jan Paternotte over studeren in coronatijd.

Geen studentenkorting als mbo-student. Of als mbo-student geen toegang tot een studentenwoning. Of een lagere stagevergoeding voor mbo-studenten. Het komt je ongetwijfeld bekend voor.

We versterken de positie van de mbo-student. Er komen gelijke kansen op studentenhuisvesting, gelijke aanspraak op studentenkortingen en -voordelen, gelijke toegang tot sport en cultuur en gelijke stagevergoedingen voor mbo- en hbo-studenten in de publieke sector.

Ook na je studie merk je de gevolgen van je opgebouwde studieschuld. Of die nu is opgebouwd in het oude of het nieuwe stelsel, dat is vervelend. Bij het aanvragen van een hypotheek wordt gerekend met een fictieve rente van 4 procent, terwijl de werkelijke rente op je studieschuld veel lager ligt.

We willen dat de werkelijke lasten van studieschulden worden gerekend bij het berekenen van de maximale hypotheek. Dat is eerlijker en vergroot de kansen op een koopwoning flink.

Beeld: Waarom jongeren bij D66 aan het juiste adres zijn.