Stikstof

Uitgelicht

  • We willen de stikstofuitstoot hebben gehalveerd in 2030.
  • D66 wilt in 2030 50.000 hectare meer natuur hebben gerealiseerd, en in 2040 zelfs 160.000 hectare meer.

De noodzaak om de uitstoot van stikstof te verminderen heeft Nederland verdeeld. Veel ontwikkelingen zijn stilgelegd, zoals de bouw van wegen, huizen en de energietransitie. Frustratie bij woningzoekenden, gebrek aan perspectief in de agrarische sector en een verslechtering van de staat van de natuur zijn het resultaat. D66 staat voor een daadkrachtige aanpak die dit proces kan keren. Herstel van natuur en biodiversiteit staat daarbij voor ons voorop. Dat kunnen we alleen realiseren als we de lasten eerlijk verdelen en als iedereen een bijdrage levert de doelstelling: halveren van de stikstofuitstoot in 2030!

De stikstofaanpak gaat hand in hand met onze klimaatdoelen en natuurherstel. Veel maatregelen dringen tegelijkertijd de uitstoot van stikstof en broeikasgassen terug en een gezonde natuur maakt ons weerbaarder, ook tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom hebben we niet alleen oog voor het terugdringen van de stikstofuitstoot, maar investeren we ook actief in herstel van de natuur. Dit betekent nieuwe leefgebieden creëren, bedreigde soorten beschermen en een gezonde natuurlijke balans bevorderen. Zo wil D66 in 2030 50.000 hectare meer natuur hebben gerealiseerd, en in 2040 zelfs 160.000 hectare meer.

Om de uitstoot van stikstof te beperken, is de agrarische sector essentieel. We kijken verder dan alleen naar de boeren. De hele weg van voedselproductie tot voedselconsumptie bepaalt uiteindelijk of we de doelen die we stellen ook kunnen halen. We kijken samen met boeren, supermarkten, natuur- en milieuorganisaties, agrarische ondernemingen, decentrale overheden, de levensmiddelenindustrie en de consument hoe we de omslag kunnen maken. D66 wil een voedselvisie met een duidelijk transitiepad en perspectief voor de boer, de keten en de consument. Hierbij horen stimulerende en sturende instrumenten en investeringen.
Ook grote vervuilende industrieën moeten hun verantwoordelijkheid nemen. D66 wil strengere emissienormen en een actieve rol van de overheid in het verminderen van de stikstofuitstoot in deze sectoren. We bevorderen innovatie en investeren in technologieën die de uitstoot verminderen, terwijl we zorgen voor een rechtvaardige transitie voor werknemers en bedrijven. Op het gebied van mobiliteit houden we vast aan een maximumsnelheid van 100 km/uur. Lelystad Airport gaat niet open. En we stimuleren elektrische voertuigen, zodat de uitstoot ook daar snel minder wordt.

We willen allemaal een betaalbaar en passend huis. We willen allemaal comfortabel en snel kunnen reizen door heel het land. We waarderen allemaal de natuur om in te recreëren, uit te rusten en te bewegen. Elk van deze claims op de schaarse ruimte gaat ten koste van een ander doel en van de beschikbare ruimte die overblijft. Maar nog belangrijker is dat deze claims ook veel nadelige gevolgen hebben die steeds zichtbaarder worden: milieuvervuiling, klimaatverandering, verdroging en watergebrek, verlies aan biodiversiteit en verrommeling van het landschap. Om die reden is het zaak om keuzes te maken.