Geestelijke gezondheidszorg: professioneel en met menselijke maat

Ook in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is voorkomen beter dan genezen. Daarom wil D66 werk maken van preventie en het bespreekbaar maken van psychische problemen, vooral ook onder jongeren en op de werkvloer. Veel mensen wachten te lang met het zoeken van hulp uit angst voor stigmatisering. Als je er vroeg bij bent, kan medische hulp worden voorkomen. Anderzijds moeten we ervoor waken dat vroege signalering leidt tot behandeling van problemen die vanzelf overgaan. Om deze balans te vinden is laagdrempelige toegang tot GGZ noodzakelijk. Juist door de decentralisaties van bijvoorbeeld de jeugdhulp is lokale GGZ- expertise belangrijk, bijvoorbeeld door GGZ-expertise in sociale wijkteams op te nemen. Via kennisontwikkeling en kennisdeling tussen alle betrokken partijen in het GGZ-domein zorgen we voor verbetering van de zorg. D66 wil dat bij de behandeling van fysieke aandoeningen, zoals kanker, psychosociale zorg altijd onderdeel kan uitmaken van de behandeling. Wij waarborgen dat er in de GGZ een gevarieerd aanbod is aan hulpverleners, zodat mensen terecht kunnen bij een hulpverlener die goed bij hen past. 

Mensen met zware psychische problemen kunnen ernstige overlast veroorzaken. D66 vindt dat ook verwarde mensen recht hebben op een plek in de samenleving. Hiertoe zal de maatschappelijke opvang en GGZ-opvang moeten worden versterkt. Daar waar er onaanvaardbare risico’s zijn, moeten er voor acute zorg 24 uur per dag voldoende veilige plekken zijn. 

02.11.2020

Hoe vrij ben je als je geen dak boven je hoofd hebt? Als je nergens veilig bent vanwege je geaardheid? Er zijn tussen de 1000 en 2000 LHBTI-jongeren dak- en thuisloos. Dit is veel te veel. Dankzij Kamerlid Vera Bergkamp komen er meer crisisopvangplekken voor LHBTI- dak- en thuislozen. Binnen de 54 Regenboogsteden in Nederland moet dit onder de aandacht worden gebracht.