Rectificatie 15 mei 2022

15.05.2022

In vervolg op de kwestie over het grensoverschrijdende gedrag dat plaatsvond in 2015/2016 kunnen wij berichten dat overeenstemming is bereikt over een regeling met de oud-medewerkster. Begin 2021 heeft D66 een onderzoek laten verrichten naar aanleiding van een anoniem bericht op het internet van 10 december 2020 dat er sprake zou zijn van grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. De conclusies van dat onderzoek zijn in twee delen aan D66 gerapporteerd: een rapportage die door D66 openbaar is gemaakt aan alle leden en op de website, en een vertrouwelijke bijlage voor het bestuur van D66 en betrokkenen bij het onderzoek. Door de rapportage en het persbericht van D66 daaropvolgend is publiekelijk de indruk gewekt dat uit het onderzoek door bureau BING zou zijn gebleken dat geen sprake zou zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. Dat is onjuist. Uit de vertrouwelijke bijlage bij de rapportage is ons gebleken dat wel sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag in de casus die onderwerp was van de blog op write.as.

De partij is als werkgever onvoldoende zorgvuldig omgegaan met een melding daarover in 2015/2016. In de afweging tussen het waarborgen van de privacy van de betrokkenen en openheid over de situatie, is door D66 vervolgens ook in 2021 een verkeerde afweging gemaakt. We betreuren dit alsmede dat daardoor onvoldoende rekening is gehouden met de belangen en gevoelens van de oud-medewerkster. Hoewel de oud-medewerkster in 2021 heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen vermelding van de conclusie dat sprake is geweest van grensoverschrijdende gedrag in de openbare rapportage van het BING-rapport, is hier destijds geen gehoor aan gegeven. Ook is geen gehoor gegeven aan de verschillende verzoeken van de oud-medewerkster tot rectificatie van de openbaar gemaakte conclusies in het rapport over het grensoverschrijdende gedrag in 2015/2016. Het splitsen van de rapportage heeft op voordracht van D66 in overleg met BING plaatsgevonden en niet op verzoek van de oud-medewerkster. Er is door D66 geprobeerd rekening te houden met de wens van de oud-medewerkster niet herleidbaar te zijn. Met de kennis van nu vindt het huidige bestuur dat toch expliciet opgenomen had moeten worden dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag en had de openheid moeten prevaleren.

Tevens moet verduidelijkt worden dat op wens van de oud-medewerkster door een rechercheur op basis van bewijstukken die de oud-medewerkster heeft aangeleverd, een normstellend gesprek, ook wel stopgesprek, is gevoerd met de man. Anders dan in de openbare rapportage is opgenomen was dit niet zomaar een politiegesprek maar aldus een waarschuwingsgesprek.

We betreuren dat destijds en vorig jaar onzorgvuldig is gehandeld. Wij menen dat nu alsnog een passende regeling is getroffen die tegemoet komt aan de belangen van de oud-medewerkster.

Na intensief en tegelijk constructief overleg is overeenstemming bereikt met de oud-medewerkster over financiële compensatie van de door haar gedane juridische uitgaven en een redelijke en billijke tegemoetkoming in de immateriële schade die bij haar is ontstaan. De oud-medewerkster zal een belangrijk deel hiervan doneren aan een stichting die zich inzet voor vrouwenrechten. Tegelijkertijd is met haar huidige werkgever overeenstemming bereikt over gedeeltelijke compensatie voor aldaar opgetreden kosten in verband met deze kwestie.