D66 doet 15 voorstellen om democratie te versterken

D66 komt vandaag met de partijvisie Democratie van Nu, een resolutie van vijftien voorstellen om de Nederlandse democratie te versterken en verbreden. Onder de voorstellen een nieuw soort kieslijst voor de Tweede Kamer, openbare hoorzittingen voor benoemingen van invloedrijke posities in het openbaar bestuur en een recht voor mensen om via een burgerinitiatief in samenwerking met een gemeente hun doel te realiseren.

28.08.2018

Ook staat in Democratie van Nu een voorstel om een bindend correctief referendum en het recht op amendement mogelijk te maken. D66 werkt sinds de oprichting aan democratisering. Als de samenleving verandert door digitalisering en globalisering, dan moet de democratie mee veranderen.

Landelijk Bestuurslid Henk Beerten: “Juist nu is investeren in onze democratie noodzakelijk. De samenleving is de afgelopen decennia sterk veranderd door globalisering en digitalisering. Dan moet ons politiek systeem ook veranderen als we mensen vertrouwen willen geven.”

Directeur van de Van Mierlo Stichting, Coen Brummer: “D66 is het aan zichzelf verplicht constant te werken aan een sterkere democratie. Want alleen in een democratische rechtsstaat kunnen mensen erop vertrouwen dat ze wat te zeggen hebben en dat hun rechten beschermd zijn. Dat het niet uitmaakt of je nu eens tot een minderheid en dan weer tot een meerderheid behoort. En dat gezonde checks and balances voorkomen dat het algemeen belang wordt geschaad.” De voorstellen uit Democratie van Nu richten zich op de landelijke en lokale democratie.

Tweede Kamerlid Rob Jetten kan al met een deel van de voorstellen aan de slag: “Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achteroverleunen. Daarom ben ik trots op de voorstellen die we als partij doen om mensen meer inspraak en invloed te geven. In het regeerakkoord is afgesproken het raadgevend referendum af te schaffen. Een moeilijke beslissing die ons ook veel kritiek heeft opgeleverd. Daarom voel ik een grote verantwoordelijkheid om met deze nieuwe voorstellen aan de slag te gaan.”

Bij het samenstellen van Democratie van Nu is geleerd van goede voorbeelden uit het buitenland en eerdere ervaringen. Zo pleit D66 voor een burgerforum, zoals dat ook in Ierland is ingevoerd. Deels via loting en deels geselecteerde Ieren kwamen bij elkaar om het Ierse parlement van advies te voorzien over een fundamentele kwestie als abortus. Dat kan ook in Nederland worden ingezet om mensen te betrekken bij urgente vragen. Ook krijgen mensen ‘het recht op amendement’, zodat zij niet alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ hoeven te stemmen bij een referendum, maar een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren. Het plan geeft iedereen de kans steun te verzamelen en zo een voorstel tot verbetering in te dienen op een bestaand wetsvoorstel.

De visie Democratie van Nu is opgesteld door het Landelijk Bestuur van D66 in samenwerking met het wetenschappelijk bureau van de partij, de mr. Hans van Mierlo Stichting, en de Tweede Kamerfractie. Het stuk is tot stand gekomen op basis van een tiental avonden en bijeenkomsten waar honderden leden en niet-leden met elkaar in gesprek gingen over onze democratie. Daarnaast zijn experts uit politiek, bestuur en wetenschap geïnterviewd. Met de analyse en voorstellen kunnen D66’ers op lokaal, regionaal en landelijk niveau aan de slag.

De resolutie wordt dinsdag 28 augustus, woensdag 29 augustus en zaterdag 1 september gepresenteerd aan de leden van D66 in respectievelijk Den Haag, Eindhoven en Zwolle. Op het congres van D66 op 6 oktober wordt de discussie besproken en kunnen leden wijzigingsvoorstellen indienen. Daarna wordt erover gestemd.