Congres 118 | Last update today at 17:01 hour

CP118.C24 – Toekomst Koningschap

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Evert Bobeldijk e.a.
Woordvoerder: Evert Bobeldijk

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 4664 t/m 4671

Huidige tekst:
Modern Koningschap D66 wil de ceremoniële waarde van het koningschap behouden, maar ziet geen waarde in de politieke rol die de koning nog steeds bij wet vervult. De invloed die de koning nu als niet-verkozen staatshoofd nog heeft op de Nederlandse regering is ondemocratisch. Daarom wil D66 een modern koningschap waarbij deze ondemocratische punten worden uitgebannen en de koning op gelijke voet wordt gesteld met de rest van Nederland als het aankomt op belastingen, sociale premies en andere zaken zoals bezit.

Voorgestelde tekst:
Toekomst Koningschap D66 is voor versterking van de democratie en de rechtsstaat en daardoor tegen de erfopvolging van het ambt van staatshoofd. Uiteindelijk is een parlementaire republiek de meest gewenste staatsvorm. Zolang Nederland een monarchie heeft, wil D66 het koningschap ceremonieel invullen. We zien dus geen waarde in de politieke rol die de koning nog steeds bij wet vervult. De invloed die de koning nu als niet-gekozen staatshoofd nog heeft op de Nederlandse regering is ondemocratisch. Daarom wil D66 op de kortere termijn een modern koningschap waarbij deze ondemocratische punten worden uitgebannen en de koning op gelijke voet wordt gesteld met de rest van Nederland als het aankomt op belastingen, sociale premies en andere zaken zoals bezit.

Toelichting:
Het systeem van erfopvolging gaat in tegen onze diepste democratische waarden. De huidige tekst gaat , ondanks alle voorgestelde beperkingen, uit van een intrinsieke waarde van het koningschap en de wens tot behoud daarvan. De indieners hebben zeer veel waardering voor de voorstellen die in de huidige tekst zijn opgenomen om de politieke invloed en de financiele overwaardering voor deze functie weg te nemen, maar missen de principieel democratische keuze. Vandaar dit voorstel om bezwaren tegen erfopvolging te benoemen in het verkiezingsprogramma. Het gaat dus nadrukkelijk om het toevoegen van een langetermijnvisie op de functie van het staatshoofd.