Congres 118 | Last update today at 16:34 hour

CP118.C18 – Meer ruimte voor referenda

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Floris van der Valk e.a.
Woordvoerder: Elise Stroop

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 4502 t/m 4503

Huidige tekst:
een bindend correctief referendum als noodrem, waarbij de consequenties van de uitslag vooraf worden vastgesteld.

Voorgestelde tekst:
Het ontwikkelen van een nieuw juridisch kader voor referenda op landelijk niveau, waarbij er ruimte moet zijn voor raadplegende, raadgevende en correctieve referenda. Referenda moeten over meer zaken kunnen gaan dan alleen over vastgestelde wetten. Juist de ervaringen met referenda bij gemeenten hebben laten zien dat het loont om op dit punt ruimte te bieden. Kabinet en Tweede Kamer kunnen tezamen vaststellen over welke onderwerpen referenda worden gehouden. Het nieuwe juridische kader moet regelen wanneer en waarover referenda kunnen worden gehouden en wat de gevolgen zijn van de uitslag van het referendum. Een bindend correctief referendum is niet mogelijk bij besluiten over de Grondwet of internationale verdragen.

Toelichting:
De tijd is rijp om met een nieuwe visie te komen op de inzet van referenda. Daarbij kan worden geleerd van de ervaringen uit het verleden, maar dat zou niet moeten betekenen dat alleen moet worden ingezet op de introductie van een bindend correctief referendum. Ook het gebruik van raadgevende of raadplegende referenda kan onze democratie versterken en verbeteren. Bij gemeenten en provincies zijn hier inmiddels meer ervaringen mee opgedaan. Het amendement strekt ertoe om duidelijk te maken dat een breder juridisch kader zou moeten worden ontwikkeld waarin op een vernieuwende wijze ruimte wordt gecreëerd voor de inzet van referenda.