Congres 118 | Last update today at 11:23 hour

CP118.C06 – Inkomensafhankelijk eigen risico

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Jasper Klasen e.a.
Woordvoerder: Jasper Klasen

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 1848 t/m 1851

Huidige tekst:
We bevriezen het eigen risico op €385. De afgelopen periode zijn stappen gezet om het eigen risico slimmer in te richten. In plaats van direct het volledig eigen risico van €385 per jaar kwijt te zijn, geldt nu dat voor diverse behandelingen maximaal €150 wordt geïnd. De komende jaren verbeteren we dit systeem.

Voorgestelde tekst:
Het eigen risico wordt inkomensafhankelijk, ook het vermogen nemen we hierbij mee. Zo houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Het vrijwillig eigen risico verdwijnt daarbij. Daarnaast verbeteren we de komende jaren het systeem waarbij voor diverse behandelingen een maximum eigen bijdrage geïnd wordt per behandeling.

Toelichting:
Doordat de hoogte van het eigen risico afhankelijk wordt van het inkomen en het vermogen, wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van burgers. Hiermee trekken we onze visie in lijn met de inkomensafhankelijke bijdrage voor de wijkzorg, Wlz en Wmo die in dezelfde paragraaf al genoemd worden. Een gevolg hiervan is het verdwijnen van het vrijwillig eigen risico, wat ook niet in een solidair systeem past. Dit kan ook consequenties hebben voor de maximum eigenbijdrage per behandeling, daarom is dit stuk geherformuleerd.