Congres 118 | Last update today at 15:28 hour

AOM118.01 – Genderbalans onder de loep

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Agnes Maassen
Woordvoerder: Agnes Maassen

Het D66 Congres op zaterdag 21 oktober 2023 bijeen te Apeldoorn,

constaterende dat:
•      D66 in 2021 al eens heeft gepleit voor een vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven van minstens 30%;
•      dat met de huidige lijst, als voorkeursstemmen niet worden meegenomen, de fractie met tussen de 5 en 20 zetels, tussen de 20 en 53 procent uit vrouwen zal bestaan;
•      dat D66 niet met alle zetelscenario’s tot de 20 zetels het eigen minimum van minstens 1/3e vrouwen in de top kan garanderen;
•      dat de huidige lijst het resultaat is van de combinatie van een LAC-advieslijst en de daaropvolgende ledenraadpleging;

overwegende dat:
•      dat dit stemsysteem al vele decennia hetzelfde is en dat bij het ontwerp hiervan mogelijk te weinig rekening is gehouden met de waarde van een meer gelijke representatie van genders in de politiek;

verzoekt het Landelijk Bestuur:
•      om alternatieve manieren in kaart te brengen waarop de lijstvolgorde door leden kan worden vastgesteld waarbij ook genderbalans beter geborgd kan worden ,;
•      om met de inventarisatie een brede dialoog te starten binnen de vereniging over de manieren waarop we de lijstvolgorde vast zouden kunnen stellen en hoe een goede genderbalans hierbij geborgd kan blijven,;
•      De uitkomsten hiervan op een volgend congres met het congres te delen en hier eventuele vervolgstappen of conclusies aan te verbinden.;en gaat over tot de orde van de dag.