Congres 117 | Last update today at 14:30 hour

PM117.C14 – 100% arbeidsongeschikt is 100% minimumloon

Advies: Ontraden
Status: Aangehouden

Indiener: Laura Vervaart e.a.
Woordvoerder: Laura Vervaart

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• een volledige uitkering in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is vastgesteld op maximaal 70% van het laatstverdiende loon;
• je bij een salaris tot en met 140% van het wettelijk minimumloon je bij een uitkering van 70% onder dat wettelijk minimumloon komt;
• het voor lagere inkomens door de opbouw van de wet het lastiger is om recht op wia te krijgen;
• veel mensen met een arbeidshandicap of langdurige ziekte qua inkomen tussen bijstandsniveau en wettelijk minimumloon terecht komen;
• bij 100% wettelijk minimumloon als werkende je in de WIA naar bijstandsniveau gaat;

overwegende dat:
• ziekte en handicap iets is wat je overkomt, waar je zelf geen invloed op hebt;
• er door een verzekeringsarts is geconstateerd dat er langdurig geen mogelijkheid tot arbeid is;
• de WIA een vangnet is voor mensen die langdurig uitvallen uit het arbeidsproces door ziekte en/of handicap;
• een inkomen onder minimumloon een armoedeval veroorzaakt;
• stress om geld een eventueel herstelproces en reïntegratie lastiger maakt en vermoedelijk ook langer laat duren;
• mensen met recht op een WIA hogere kosten hebben door oa extra zorgkosten en stookkosten;

roept de Tweede Kamerfractie op:
• het kabinet te vragen onderzoek te laten verrichten hoe veel mensen in de groep 85-100% arbeidsongeschiktheid in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) een inkomen onder het wettelijk minimumloon hebben;
• in de wet de groep mensen die 85-100% arbeidsongeschikt is in de Wia het recht te geven op minimaal 100% wettelijk minimumloon;

en gaat over tot de orde van de dag.