Congres 117 | Last update today at 14:14 hour

PM117.C12 – Rechtvaardige en uitvoerbare vermogensbelasting (aanpassing box-3)

Advies: Neutraal
Status: Aangenomen

Indiener: Joris Schuit e.a.
Woordvoerder: Joris Schuit

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• een nieuw box-3-stelsel op basis van werkelijk rendement in de Tweede Kamer wordt behandeld, ingevoerd per 2025 als vermogensaanwasbelasting;
• dit ook belastingheffing over (ongerealiseerde) waardemutaties behelst, waaronder inflatie, en complexiteit toevoegt door verliesverrekening, kostentoerekening en gebrekkige beschikbaarheid van objectieve (waarderings)gegevens;
• de staatssecretaris recent implementatie en uitvoerbaarheid als structureel problematisch heeft bestempeld, haalbaarheid onzeker is en invoering inmiddels heeft uitgesteld naar 2027, en een alternatieve vermogenswinstbelasting en een gedetailleerder forfaitair stelsel heeft uitgewerkt welke minder maar nog steeds complex zijn;
• verschillende voorstellen in de Kamer een alternatieve vermogensbelasting voorstaan, waaronder de motie van D66 voor een miljonairsbelasting;

overwegende dat:
• de staatssecretaris weet dat geen enkel land op aarde een vermogensaanwasbelasting gebruikt;
• de voorgestelde box-3-alternatieven allen een vlaktaks zijn en feitelijk niets aan (de extremen van) vermogensongelijkheid doen;
• vermogensaanwasbelasting erg complex is, een veelvoud aan informatie behoeft en een groot beroep doet op het doenvermogen van burgers, terwijl vereenvoudiging van het belastingstelsel juist ook een doelstelling was van het coalitieakkoord;
• dit stelsel moeilijk te controleren is, en een significant hogere administratielast oplevert voor de Belastingdienst en ketenpartners, waarbij het handhavingsniveau naar verwachting zal afnemen;
• verhoogde complexiteit en daarmee ontwijkingsmogelijkheden vermogensongelijkheid juist doen toenemen;
• dit alles ten koste gaat van het rechtvaardigheidsgevoel;
• een progressieve vermogensbelasting daarentegen wel haalbaar, uitvoerbaar, eenvoudig, uitlegbaar en rechtvaardig is;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• om inzake de box-3-stelselherziening een vermogensbelasting als uitvoerbaar alternatief voor de nu voorgestelde vermogensaanwasbelastingmethodiek uit te (laten) werken;
• hierbij ontwijking via box 2 mee te nemen en gebruik te maken van een progressieve tariefstaffel, bijvoorbeeld per 0.5% stapsgewijs oplopend tot 2% voor grotere vermogens, aangevuld met een significant heffingsvrij vermogen;
• bestaande vermogensbelastingsvoorstellen te helpen verbeteren;

en gaat over tot de orde van de dag.