Congres 117 | Last update today at 14:09 hour

PM117.C11 – Afbouw belastingvoordelen op fossiele brandstoffen

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Ledenvergadering thema-afdeling D66 Duurzaam
Woordvoerder: Tom Kuhlman

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• de lagere belasting op aardgas voor grootverbruikers (4 cent per m3 voor de grootste verbruikers tegenover 49 cent voor huishoudens) een impliciete subsidie vormt op het gebruik van een fossiele brandstof;
• de vrijstelling van accijns op diesel in de visserij evenzeer een impliciete subsidie is;
• de glastuinbouw, ondanks de voorgenomen afschaffing van het verlaagd tarief voor ketelgas per 1 januari 2025, de inperking van de zogenoemde WKK-vrijstelling, nog altijd bevoordeeld wordt in de beprijzing van aardgas ten opzichte van andere sectoren;
• in het kader van de Europese Green Deal al in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990;
• de tot eind 2021 bereikte reductie slechts 22% is;

overwegende dat:
• hiermee, in weerwil van onze klimaatdoelstellingen, nog altijd miljarden worden besteed aan fiscale vrijstellingen voor het gebruik van fossiele brandstoffen;
• de genoemde belastingvoordelen, gezien de grote investeringen in duurzame energie, isolatie van woningen e.d., een perverse prikkel vormen om fossiele brandstoffen te blijven gebruiken;
• bedrijven die deze belastingvoordelen ontvangen tijd nodig hebben om hun bedrijfsvoering aan te passen aan lager brandstofverbruik, dan wel aan de overgang op duurzame energie;
• gelet moet worden op behoud van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in de Europese context;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• zich in te zetten voor een geleidelijke afbouw van directe en indirecte subsidies op fossiele brandstoffen, en de volledige beëindiging daarvan niet later dan 2035, zonder dat dit tot hogere CO2-uitstoot leidt in andere landen;

en gaat over tot de orde van de dag.