Congres 117 | Last update today at 14:08 hour

PM117.C10 – Prioriteit voor vermindering gasverbruik in gascentrales

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Ledenvergadering thema-afdeling D66 Duurzaam
Woordvoerder: Evert du Marchie Van Voorthuysen

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• de komende vijf jaar nog steeds een groot deel van de Nederlandse CO2-uitstoot afkomstig is uit gascentrales en kolencentrales;
• er nog steeds een structureel tekort is aan windturbines en zonnepanelen die de benodigde groene stroom moeten leveren waarmee de grijze stroom uit de gascentrales kan worden vervangen;
• deze vervanging de meest effectieve bijdrage is aan de noodzakelijke vermindering van de CO2-uitstoot;
• andere toepassingen van groene stroom, zoals de productie van zogenaamde groene waterstof in elektrolysers een veel kleinere bijdrage levert aan de vermindering van de CO2-uitstoot;
• desalnietemin veel energiebedrijven, waaronder Shell, RWE, Gasunie, Yara, plannen hebben aangekondigd om grote hoeveelheden zogenaamde groene waterstof te gaan produceren;
• de politiek deze plannen tot dusver ondersteunt en bereid is om elektrolysers te gaan subsidiëren;

overwegende dat:
• D66 zich sterk heeft ingezet voor een nationale CO2-uitstootreductie van 60% in 2030;
• op korte termijn, in ieder geval de komende vijf jaar, er structureel te weinig groene stroom beschikbaar is om daarmee gascentrales en kolencentrales grote delen van de tijd buiten gebruik te stellen;
• op korte termijn alle groene stroom daarom optimaal moet worden ingezet om de nationale CO2-uitstoot te reduceren;
• de inzet van electrolysers op korte termijn dus contraproductief is;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• te bewerkstelligen dat er voorlopig, in ieder geval de komende vijf jaar, geen exploitatiesubsidie wordt gegeven voor het bedrijven van elektrolysers voor de productie van waterstof;

en gaat over tot de orde van de dag.