Congres 117 | Last update today at 14:04 hour

PM117.C09 – Invoering van een klimaat-relevante CO2 uitstootmeting voor waterstofelektrolyse

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Ledenvergadering thema-afdeling D66 Duurzaam
Woordvoerder: Michiel Korthals Altes

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• energiebedrijven aangekondigen om zogenaamde groene waterstof te gaan produceren met hernieuwbare stroom;
• hernieuwbare stroom inzetten voor “groene waterstof” ter vervanging van de huidige grijze waterstof 2 a 4 keer minder emissies bespaart dan de vervanging van fossiele stroom;

overwegende dat:
• er nog continu fossiele stroom wordt opgewekt (m.u.v. een paar uur overvloed hernieuwbare stroom per jaar);
• voorgenomen normering door de Europese Commissie (Delegated Act) toestaat om in geval van “additionaliteit” elektrolyse als groen wordt bestempeld, ongeacht dat er nog fossiele productie plaatsvindt op het net;
• de voorgenomen normering van de Europese Commissie niet de fysieke (klimaat-relevante) scope 2 emissies (emissies van leveranciers) meet;
• elke burger te allen tijde via apps en internet kan volgen of elektrolyse en fossiele elektriciteitsproductie gelijktijdig plaatsvinden;
• burgers of actiegroepen een elektrolyse-verbod zullen eisen ten tijden van fossiele productie (zie rechtsuitspraak in Milieudefensie tegen Shell over scope 1, 2 en 3 emissies);
• elektrolysebedrijven zich schone stroom uit een gemeenschappelijk goed (de Noordzee) toe-eigenen, en fossiele stroom aan de niet ETS-gebonden gebruikers overlaat;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• zich er voor in te spannen dat de marginale hoogste uitstoten van leveranciers op het net aan elektrolyse wordt toegeschreven door de netbeheerders die te allen tijde de hoogste uitstoter kunnen bijhouden;
• zich er voor in te spannen dat er uitsluitend exploitatiesubsidie wordt gegeven voor het inzetten van elektrolysers voor de productie van waterstof als de scope 2 emissies (emissies van de hoogste uitstoter op het net) nul zijn (uitgezonderd veiligheidsgebonden minimale stroomproductie);

en gaat over tot de orde van de dag.