Congres 117 | Last update today at 13:53 hour

PM117.C07 – Naar een ambitieuzere campagne voor biologische landbouw

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Arjan de Boer e.a.
Woordvoerder: Arjan de Boer

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• de minister van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit in het actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ de ambitie heeft om het biologische landbouwareaal te laten groeien van 4% in 2021 naar 15% in 2030;

overwegende dat:
• de groei van het areaal biologische landbouw bij kan dragen aan het oplossen van de stikstofcrisis;
• de Farm To Fork strategie de ambitie heeft om het areaal biologische landbouw in iedere Europese lidstaat te laten groeien tot 25% in 2030;
• de huidige biologische landbouw afhankelijk is van een nichemarkt onder consumenten;
• de verkoop van biologische producten momenteel stagneert door de inflatie en dalende koopkracht;
• Denemarken wereldwijd marktleider in biologisch voedsel is met een marktaandeel van 12% waarbij 40% van de verkochte melk en bijna 100% van de verkochte bananen en babyvoeding in Denemarken biologisch is;
• in veel gevallen is het biologisch voedsel in Denemarken weinig duurder dan gangbaar voedsel;
• dit grote marktaandeel van biologisch voedsel het resultaat is van een duidelijk label voor de promotie, supermarkten zijn ondersteund in de promotie en het stimuleren van de zichtbaarheid van biologische producten en boeren actief geholpen met een conversie-check waarbij gekeken wordt wat nodig is voor de omschakeling naar biologisch;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• zich in te spannen om de ambitie voor de groei van het biologisch landbouwareaal in 2030 te verhogen naar 25%;
• zich in te spannen om tussentijdse momenten in te plannen om dit proces te monitoren;
• zich in te spannen om de Deense promotiecampagne als voorbeeld te nemen voor het huidige actieplan met onder andere een duidelijk label voor promotie en een conversie-check voor boeren die willen omschakelen;
• de mogelijkheden te onderzoeken om de prijs voor biologische producten te verlagen om de stagnatie in de verkoop van biologische producten tegen te gaan;

en gaat over tot de orde van de dag.