Congres 117 | Last update today at 11:50 hour

PM117.C03 – Verlaging kiesgerechtigde leeftijd tot 16 jaar

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Elise Stroop

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2022 heeft aangegeven de kiesgerechtigde leeftijd niet te willen verlagen naar 16 jaar;
• onderzoek echter laat zien dat ruim driekwart van de jongeren zich niet vertegenwoordigd voelt door de politiek of door de overheid;
• de Raad voor het Openbaar Bestuur bovendien in 2019 adviseerde om in navolging van verschillende andere Europese landen de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 te verlagen;

overwegende dat:
• het van groot belang is dat ook bij jongeren het vertrouwen in de politiek en in de overheid groeit;
• een dergelijke groei kansrijker is als jongeren zich beter vertegenwoordigd voelen in de politiek en de overheid;
• het goed is voor de kwaliteit van de democratie als meer jongeren worden betrokken bij de politieke besluitvorming;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• om een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Grondwet voor te bereiden – zoals voorgesteld door de Raad van het Openbaar Bestuur – om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen naar 16 jaar;
spreekt uit dat:
• in de aanloop naar deze wetswijziging tevens meer aandacht moet zijn voor meer en beter burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs en op het mbo, teneinde de kennis en kunde van jongeren op het terrein van politieke besluitvorming te vergroten;

en gaat over tot de orde van de dag.