Congres 117 | Last update today at 11:39 hour

PM117.C02 – De muur om Europa

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Maria Olthaar

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• Er een blijvende grove schending van mensenrechten is aan de grenzen van de Europese Unie, dit is onder andere gerapporteerd door Human Rights Watch;
• Frontex duurzaam niet in staat is gebleken om op een humane manier migratie te managen;

overwegende dat:
• Fysieke grensomheiningen naar alle waarschijnlijkheid schrijnende situaties aan de Europese grenzen enkel frequenter zullen maken;
• er geen transparantie is over de handelingen die Frontex verricht bij het bewaken van de EU grenzen;
• Er met een gedeelde Europese buitengrens behoefte is aan een gezamenlijke, goed functionerende grens- en kustwachtagentschap waarop effectief toezicht wordt uitgeoefend en dat handelt met respect voor mensenrecht;
• D66 pal zou moeten staan voor humaan asielbeleid;

verzoekt de Tweede Kamerfractie en de delegatie in het Europees Parlement:
• Zich expliciet uit te spreken tegen fysieke omheiningen van de buitengrenzen van de EU;
• Zich in te zetten om de strikte naleving te waarborgen van internationale mensenrechtenwetten en – normen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, in alle activiteiten van Frontex;
• Zich in Europees verband in te zetten voor meer toezicht en handhaving op de activiteiten van Frontex;

en gaat over tot de orde van de dag.