Congres 117 | Last update today at 10:34 hour

APM117.03 – Onderzoek impact blurring met alcohol op volksgezondheid, openbare orde veiligheid

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Bart Takkenberg e.a.
Woordvoerder: Bart Takkenberg

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• Kamerlid Aartsen de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel mengformules pas op 14 april aan de Kamer heeft gestuurd;
• dit na de deadlinesluiting voor het indienen van congresmoties was;
• Dhr. Aartsen aangeeft geen negatieve impact te verwachten door mengformules met alcohol (=blurring) terwijl onderzoek dit weerlegt en experts en uitvoerders dit betwisten;
• het initiatiefwetsvoorstel vóór of vlak na het zomerreces plenair behandeld wordt en dit voor een volgend D66-congres plaatsvindt;
• in het Coalitieakkoord staat dat mengformules worden toegestaan door het reguleren van ‘blurring’, waarbij streng wordt toegezien op alcoholmisbruik;

overwegende dat:
• dit initiatiefwetsvoorstel bedoeld is om leegstand te verminderen, terwijl deze is gedaald;
• In het Preventieakkoord staat dat problematisch alcoholgebruik moet worden teruggedrongen;
• dit initiatiefwetsvoorstel tot gevolg kan hebben dat alcoholgebruik toeneemt onder risicogroepen: kinderen, jongeren, jongvolwassenen en mensen met (gevoeligheid voor) verslavingsproblematiek;
• RIVM en Trimbos stellen dat meer verkooppunten leidt tot meer gebruik;
• door mengformules de beschikbaarheid van alcohol significant zal toenemen, niet alleen bij een kapper of kledingzaak, maar ook in de supermarkt, bouwmarkt etc;
• onderzoek zeer duidelijk heeft uitgewezen dat het aannemelijk is dat alcoholconsumptie door mengformules negatieve effecten heeft op de volksgezondheid, openbare orde en verkeersveiligheid;
• deze negatieve effecten zwaarder wegen dan de mogelijke positieve effecten voor ondernemers;
• een verbod op mengformules met alcohol destijds door wijlen minister Els Borst vanwege bovengenoemde argumenten specifiek in de Alcoholwet is opgenomen;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• het standpunt in te nemen dat meer onderzoek naar de effecten van mengformules op de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid en de uitvoerbaarheid van de handhaving nodig is, vóór de stemming over het initiatiefwetsvoorstel mengformules, dat verstrekking van alcohol op plaatsen waar dit nu niet mag mogelijk maakt (=blurring);

en gaat over tot de orde van de dag.