Congres 117 | Last update today at 10:29 hour

APM117.02 – Behoud de verhoging basisbeurs

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Kalle Duvekot

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• de Tweede Kamerfractie van D66 op 24 November een motie heeft ingediend die het kabinet oproept om de basisbeurs met twee extra jaren te verhogen;
• de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap daarop heeft aangegeven voornemens te zijn deze verhoging te bewerkstelligen;
• de Tweede Kamerfractie de motie na toezegging van de Minister niet in stemming heeft laten brengen; • de Tweede Kamerfractie van D66 zelfs een amendement op het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs heeft ingediend om de tijdelijke verhoging van de basisbeurs mogelijk te maken;
• de Tweede Kamerfractie van D66 voor deze verhoging steun genoot van de fracties van het CDA en de ChristenUnie;
• de toegezegde verhoging bij de voorjaarsnota van 2023 niet gerealiseerd gaat worden; • door de verhoging niet uit te voeren de tekorten op de Rijksbegroting gedicht worden met geld bestemd voor onderwijs;

overwegende dat:
• D66 stelt de onderwijspartij te zijn;
• er wederom een belofte rondom de studiefinanciering niet nagekomen wordt door het Kabinet;
• veel (toekomstige) studenten rekenden op deze beloofde verhoging;
• zonder de verhoging het vervolgonderwijs minder toegankelijk wordt voor alle jongeren;
• de oorspronkelijke motie met de oproep tot verhogen nu ongedekt is en niet alsnog in stemming gebracht kan worden in de Tweede Kamer;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• de verhoging van de basisbeurs voor de studiejaren 2024 en 2025 te regelen bij Prinsjesdag, net zoals vorig jaar;

en gaat over tot de orde van de dag.