Congres 117 | Last update today at 10:22 hour

APM117.01 – Een gezond stikstofcompromis.

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Tobias Den Hollander e.a.
Woordvoerder: Tobias Den Hollander

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• De verhoudingen rond het stikstofvraagstuk dermate onder spanning liggen door verschillende gebeurtenissen.;
• Het kabinet haar besluitvorming rond het stikstofdossier bevriest tot de provincies met plannen komen.;
• BBB in alle provincies het voortouw heeft gekregen en een grote factor zal zijn in de Eerste Kamer.; • D66 in alle provincies uitgesloten of vermeden wordt van coalitie-toetreding.;
• De onderhandelingen over het stikstofdossier op nationaal niveau in het kabinet en de Tweede en Eerste Kamer nog moeten beginnen.;

overwegende dat:
• D66 zich altijd uitdraagt als een constructieve partij die wilt samenwerken en zich hier nu ook op moet focussen in de stikstofonderhandelingen.;
• Een stikstofcompromis uiteindelijk beter voor Nederland is dan complete stilstand op bevroren partijprincipes.;
• D66 bereid moet zijn enkele punten van het stikstofbeleid flexibeler in te zetten om politieke isolatie en uitsluiting te voorkomen met als gevolg een slechter stikstofbeleid.;
• Een dergelijk compromis een gezonde mix van verschillende sentimenten moet weerspiegelen met erkenning van de hedendaagse verhoudingen.;
• Een volgend congres ver ná de zomer niet kan wachten om dergelijke dossiers te behandelen op een congres als partij.

verzoekt de Tweede Kamerfractie en de Eerste Kamerfractie:
• Het advies van Remkes over te nemen en 2030 als richtlijn te blijven hanteren, met ruimte voor ijkpunten in 2025 & 2028 om de richtlijn van 2030 eventueel te heroverwegen.;
• Om alleen de onteigening van de grootste piekbelasters op tafel te leggen, en onteigening van kleine en middelmatige uitstoters tot 2030 te schrappen.;

en gaat over tot de orde van de dag.