Congres 117 | Last update today at 10:51 hour

AOM117.03 – Betere regionale spreiding kandidatenlijst Tweede Kamer

Advies: Neutraal
Status: Aangenomen

Indiener: Blanca de Louw e.a.
Woordvoerder: Blanca de Louw

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• van de eerste 30 kandidaten op de laatste TK-kandidatenlijst maar 6 kandidaten woonachtig waren in provincies buiten de Randstad (provincie Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht);
• er bij de eerste 30 kandidaten op de laatste TK-kandidatenlijst geen enkele kandidaat was uit de provincies Zeeland, Overijssel, Flevoland en Drenthe;
• de eerste kandidaten uit de provincies Overijssel en Zeeland op respectievelijk de 43e en 44e plek stonden;
• er bij de eerste 50 kandidaten geen enkele kandidaat uit de provincies Flevoland of Drenthe stond;

overwegende dat:
• regionale spreiding van volksvertegenwoordigers van wezenlijk belang is voor een representatieve democratie;
• de regionale spreiding op de laatste TK-kandidatenlijst kortom volstrekt onvoldoende was;
• D66 de laatste jaren (getuige de afgelopen twee provinciale Statenverkiezingen) in veel provincies buiten de Randstad kiezers verliest;
• D66 óók een partij voor de regio is, en inwoners uit de regio zich in de volgende D66 TK-fractie moeten herkennen;
• D66’ers die daadwerkelijk woonachtig zijn in de regio beter weten welke kansen en uitdagingen er liggen;

verzoekt het Landelijk Bestuur:
• de komende jaren extra aandacht te besteden aan talentontwikkeling en scholing van kandidaten buiten de Randstad (Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht) en daarvoor een concreet plan aan de leden presenteert;
• in aanloop naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen actief op zoek te gaan naar kandidaten buiten de Randstad;
• er bij de Lijst-adviescommissie op aan te dringen dat élke provincie vertegenwoordigd is bij de top-30;

en gaat over tot de orde van de dag.