Congres 117 | Last update today at 10:38 hour

AOM117.01 – Mondelinge bestuursverantwoording op elk landelijk congres

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Omar Al Sadeh e.a.
Woordvoerder: Omar Al Sadeh

Het D66 Congres op zaterdag 13 mei 2023 bijeen te Amsterdam,

constaterende dat:
• op het landelijk congres geen mogelijkheid is voor gedegen mondelinge vragen aan het bestuur;

overwegende dat:
• een informeel vragenuurtje met de voorzitter altijd welkom is, maar niet toereikend genoeg;
• bredere ledeninspraak binnen de vereniging essentieel is voor de partijdemocratie;
• een mondelinge bestuursverantwoording op het congres proactieve transparantie en communicatie bevordert binnen de vereniging en daarbuiten;
• een mondelinge bestuursverantwoording een relatief eenvoudig in te stellen middel is;

roept het Landelijk Bestuur op:
• om zich vanaf heden elk congres open te stellen voor een mondelinge bestuursverantwoording door een verantwoordingsblok in het landelijk congresprogramma op te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.