Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM116.14 – Een structurele oplossing voor de vluchtelingenopvang (2)

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Paula Benjamins-Van Oudheusden e.a.
Woordvoerder: Paula Benjamins-Van Oudheusden

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• het gebrek aan opvangplaatsen voor vluchtelingen dit jaar meermaals heeft geleid tot een
overbelasting van het aanmeldcentrum in Ter Apel;;
• er in Nederland momenteel slechts één aanmeldcentrum is waar vluchtelingen terechtkunnen
om de aanmeldprocedure te starten;
• het landelijke woningtekort de doorstroom van vluchtelingen met een verblijfsstatus naar
reguliere woningen bemoeilijkt;;

overwegende dat:
• de overbelasting van het aanmeldcentrum in Ter Apel tot schrijnende situaties heeft geleid
waarbij zelfs de inzet van Artsen Zonder Grenzen noodzakelijk was;;
• het aantal opvangplaatsen voor vluchtelingen de afgelopen jaren sterk is afgebouwd en niet
evenwichtig is verdeeld over het land;;
• meerdere gemeenten (tijdelijk) een hoger percentage van de sociale huurwoningen toebedelen
aan statushouders teneinde de doorstroom uit asielzoekerscentra te bevorderen;;

roept de Tweede Kamerfractie op:
• zich in te spannen voor extra aanmeldcentra naast Ter Apel en meer structurele opvanglocaties
evenwichtig verspreid over het land;
• zich samen met gemeenten hard te maken voor een hogere doorstroom van statushouders naar
reguliere woningen;

en gaat over tot de orde van de dag.