Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM116.12 – Ontkoppelen AOW

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Kalle Duvekot

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• de hoogte van het minimumloon is gekoppeld aan de hoogte van Sociale uitkeringen (zoals de
bijstand en AOW) via de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML);;
• het Centraal Planbureau concludeert dat het verhogen van het minimumloon niet hoeft te
leiden tot werkgelegenheidsverlies;

overwegende dat:
• werken moet lonen;
• een dergelijke koppeling werkende armoede in stand houdt;
• het verhogen van het minimumloon de armoedeval kleiner maakt;
• het verkleinen van de armoedeval tot minder deeltijdwerken leidt;
• het op meerdere vlakken nuttig kan zijn om de bijstand, de AOW en het minimumloon
onafhankelijk van elkaar bij te stellen;
• hjet verhogen van het minimumloon kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt helpt;
• het verhogen van het minimumloon de loonkloof tussen mannen en vrouwen verder kan
dichten;
• het verhogen van het minimumloon niet leidt tot een koopkrachtsverlies van ouderen, of
mensen met een uitkering;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• de hoogte van het minimumloon en sociale uitkeringen zoals geregeld in de Wet Minimumloon
en minimumvakantiebijslag (WML) te ontkoppelen;

en gaat over tot de orde van de dag.