Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM116.11 – (G)een energiecompensatie voor studenten, een financiële tegenvaller die vraagt om een landelijke oplossing

Advies: Neutraal
Status: Aangenomen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Evert Manders

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• de landelijke overheid een richtlijn heeft uitgevaardigd waarin staat dat inkomens tot 120% van
het sociaal minimuminkomen aanspraak kunnen maken op een eenmalige energietoeslag bij de
gemeente;
• in deze richtlijn staat dat studenten niet in aanmerking komen voor de Energietoeslag, ongeacht
hun situatie;
• de rechtbank Gelderland op 5 augustus ‘22 een uitspraak heeft gesteld dat deze beleidsregel
onterecht studenten uitsluit als gehele groep voor het eenmalige categoriaal verstrekken van de
energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen;

overwegende dat:
• de huidige generatie jongeren, die al op verschillende manieren financieel zwaar getroffen is,
opnieuw wordt geconfronteerd met een financiële tegenslag waardoor ze met grote schulden
aan hun volwassen leven beginnen;
• gemeenten te weinig geld ontvangen van de Rijksoverheid om studenten te compenseren voor
de stijgende energieprijzen;
• de Rijksoverheid stelt dat studenten die worden getroffen door de stijgende energieprijzen
alsnog financieel gecompenseerd kunnen worden vanuit de gemeente via individuele bijzondere
bijstand (IBB);
• een groot aantal gemeenten heeft aangegeven het IBB geen geschikt instrument te vinden,
omdat het veel maatwerk en uitvoeringscapaciteit vergt, en “met klem” bij de Rijksoverheid
aandringt op een andere landelijke oplossing;
• gemeenten meer heil zien in een landelijke uitvoering van de energietoeslag voor studenten;
• het argument om studenten niet te compenseren omdat hun woonsituatie zeer divers zou zijn,
ook wat betreft de energiekosten, vervalt omdat de Rijksoverheid via het energieplafond
huishoudens gaat compenseren die dat wellicht niet nodig hebbe;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• in samenwerking met het kabinet actie te ondernemen opdat ook studenten met een inkomen
tot 120% van het sociaal minimuminkomen een energietoeslag krijgen;
• met een landelijke oplossing voor deze energiecompensatie voor studenten te komen, zodat
gemeenten worden ontzien in de uitvoering;

en gaat over tot de orde van de dag.