Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM116.10 – Landelijk verbod op afsteken consumentenvuurwerk

Advies: Neutraal
Status: Aangenomen

Indiener: Ralph Peters e.a.
Woordvoerder: Ralph Peters

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid jaarlijks gemiddeld 500 mensen door vuurwerk op
de spoedeisende hulp terecht komen, één dode per jaar valt en ca. 11.000 incidenten worden
geregistreerd;;
• ieder jaar tijdens de jaarwisseling hulpdiensten bekogeld worden door vuurwerk;;
• vuurwerk een grote hoeveelheid fijnstof en zware metalen in de lucht, bodem en water brengt;;
• het afsteken van vuurwerk zorgt voor een flinke berg (plastic) zwerfafval.;

overwegende dat:
• het tijdelijke vuurwerkverbod bij de jaarwisseling van 2020-2021 volgens het Kenniscentrum
Letselpreventie tot een fors aantal (-70%) minder gewonden heeft geleid;;
• daaruit volgt dat een permanent landelijk verbod op het afsteken van consumenten vuurwerk
door consumenten – naar redelijke verwachting – leidt tot minder vuurwerk gerelateerde
incidenten en zwerfafval;;
• er tegenwoordig duurzamere en minder schadelijke alternatieven zijn, zoals drone- en laser- en
lichtshows;;
• volgens de laatste peilingen van het EenVandaag Opiniepanel, 62% van de Nederlanders voor
een algeheel vuurwerkverbod voor consumenten is;;
• maar liefst 74% van de D66 kiezersgroep voor een algeheel vuurwerkverbod voor consumenten
is .;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• zich in te zetten voor een landelijk verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk vanaf de
jaarwisseling van 2023-2024;

en gaat over tot de orde van de dag.