Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM116.09 – OV voor iedereen

Advies: Neutraal
Status: Aangenomen

Indiener: Kalle Duvekot e.a.
Woordvoerder: Bart Hiddema

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• in het verkiezingsprogramma van 2021 staat dat meer investeringen in regionaal openbaar
vervoer wenselijk zijn;
• veel mensen buiten de randstad nog altijd afhankelijk zijn van hun auto;
• auto’s een grote financiële last zijn voor mensen die weinig toegang hebben tot een redelijk
alternatief;
• hoe groter de afstand tot een halte en hoe lager de frequentie, des te meer er gebruik gemaakt
wordt van de auto;
• buiten de randstad streekbussen vaak maar één keer per uur tot vroeg in de avond rijden;

overwegende dat:
• meer gebruik van OV een manier van massatransport is die de CO2 uitstoot reduceert;
• armoede als gevolg van autobezit onwenselijk is;
• mensen buiten de randstad te weinig toegang hebben tot hoogwaardig OV, goede frequentie en
kwalitatief vervoer;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• actie te ondernemen om structureel meer geld vrij te maken voor het verhogen van de
frequentie van bestaande regionale trein- en busdiensten;
• actie te ondernemen om structureel meer geld vrij te maken voor het openen van nieuwe
regionale trein- en busdiensten;

en gaat over tot de orde van de dag.