Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM116.08 – Behoud bestaand aanbod openbaar vervoer

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Marjolijn Bragt e.a.
Woordvoerder: Marjolijn Bragt

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• D66 in haar verkiezingsprogramma 2021 de doelstelling nastreeft: “Woningbouw en openbaar
vervoer moeten elkaar versterken: met een snelle OV-aansluiting voor elke nieuwe wijk en
woningbouw langs elke nieuwe OV-verbinding;
• het Rijk de regeling ‘Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer’ gaat schrappen en de
overbruggingsregeling onvoldoende blijkt om het OV op niveau te houden;
• er door corona en hoge brandstofprijzen in verschillende provincies tekorten zijn ontstaan van
tientallen miljoenen, die financieel niet opgevangen kunnen worden en niet worden
gecompenseerd door het Rijk;
• provincies door die tekorten het OV stelselmatig afbouwen, terwijl het een basisvoorziening
vormt en een duurzaam, betaalbaar alternatief voor de auto;
• woningbouwprojecten onder druk staan, omdat zonder voldoende openbaar vervoer
gemeenten parkeernormen niet kunnen verlagen terwijl dat voor voldoende woningdichtheid
wel gewenst is;

overwegende dat:
• het stimuleren van duurzaam openbaar vervoer noodzakelijk is voor de klimaatambities van
D66;
• er een vicieuze cirkel kan ontstaan van minder bussen, minder service, minder
reismogelijkheden, afname van reizigers in het openbaar vervoer en daardoor weer verder
afschalen van het OV en een toename van autogebruik;
• er een ondergrens is in frequentie en dekking om openbaar vervoer een aantrekkelijk en
betaalbaar alternatief voor de auto te laten zijn;
• voor betaalbare woningbouw in voldoende hoge dichtheid, buurten met weinig autogebruik en
goede OV-bereikbaarheid nodig zijn;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• zich in te zetten om het huidige openbaar vervoersaanbod (aantal en frequentie van
verbindingen) in de verschillende steden en regio’s minimaal te behouden zonder (grote)
prijsverhogingen voor de consument;
• te pleiten voor onderzoek naar manieren om door beter aanbod en voldoende goed betaald
personeel, reizigersgroei in het OV en met behoud van kwaliteit mogelijk te maken, bijvoorbeeld
door prijzen te verlagen of zeer gunstige abonnementen mogelijk te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.