Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM116.07 – Verbod op nep-groene waterstof

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Ledenvergadering thema-afdeling D66 Duurzaam
Woordvoerder: Evert du Marchie Van Voorthuysen

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• er ambitieuze plannen worden gemaakt voor de bouw van fabrieken waarmee uit elektriciteit
waterstof wordt geproduceerd;
• er nog lange tijd een structureel tekort aan groene stroom zal zijn, waardoor gascentrales het
grootste tijd stroom moeten leveren aan het elektriciteitsnet;
• de elektriciteit voor de waterstoffabrieken dus in feite zal worden geleverd door gascentrales;

overwegende dat:
• in het proces aardgas → elektriciteit → waterstof het ene brandbare gas wordt omgezet naar
het andere brandbare gas, en de toegevoegde waarde van dit proces betrekkelijk gering is;
• de verliezen in het proces aardgas → elektriciteit → waterstof enorm zijn, namelijk meer dan
60 procent;
• op bladzijde 86 van het verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2021-2025 staat: “We breiden de
productie van klimaatneutrale waterstof uit, maar niet zo snel dat het leidt tot hogere CO2-
uitstoot door de gehele elektriciteitsproductie”;
• een waterstoffabriek ten gevolge van de genoemde verliezen de Nederlandse CO2-uitstoot
verhoogt;
• in de huidige tijd, met niet alleen een klimaatcrisis, maar ook een aardgascrisis, de exploitatie
van een zogenaamde groene waterstoffabriek in strijd is met het algemeen belang, met als
uitzondering de tijden waarop er een overschot is aan groene stroom, en de gascentrales op het
Noord-West Europese net dus zijn uitgeschakeld;

roept de Tweede Kamerfractie op:
• te bewerkstelligen dat er een wettelijk verbod komt op het grootschalig produceren van
waterstof uit elektrische stroom afkomstig van het net, op tijden dat er geen sprake is van een
overschot aan aanbod van groene stroom op het elektrische net;

en gaat over tot de orde van de dag.