Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM116.05 – Geen aandelen in luchtvaartmaatschappijen meer

Advies: Neutraal
Status: Aangenomen

Indiener: Has Bakker e.a.
Woordvoerder: Has Bakker

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• in februari 2019 de staat via de aankoop van aandelen een rechtstreeks belang van 12,68% in Air
France-KLM heeft verworven a 744 miljoen euro;
• deze aankoop van aandelen is geclassificeerd als ‘onrechtmatig’ door de Algemene Rekenkamer;
• eind mei 2022 het kabinet opnieuw heeft besloten extra aandelen in te kopen a 220 miljoen
euro;

overwegende dat:
• de luchtvaartsector zeer vervuilend is en zorgt voor veel overlast in de leefomgeving;
• de luchtvaartsector van minder toegevoegde waarde is voor onze economie dan vaak gedacht;
• het daarmee niet logisch en wenselijk is om als overheid (meer) aandelen van een fossiele,
milieuvervuilende en overlastgevend private luchtvaartmaatschappij in te kopen;
• dit ook haaks staat op de door de minister van Financiën zelf gedane oproep: “Als je op 1,5
graden wilt uitkomen, dan moet je niet in fossiel blijven investeren” (RTL Nieuws, 7 juni 2022;
• KLM zicht niet houdt aan de gemaakte afspraken n.a.v. de ontvangen financiële steun en dit
geen consequenties heeft;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• geen steun meer te verlenen aan het geven van nieuwe staatssteun en/of het aankopen van
aandelen van AirFrance-KLM (of andere luchtvaartmaatschappijen);
• te zorgen dat KLM zich op zeer korte termijn houdt aan de gemaakte afspraken als gevolg van de
ontvangen staatssteun;
• de positie van D66 op luchtvaart en luchthavens actiever uit te dragen en hiertoe een visie incl.
concrete voorstellen te ontwikkelen met als prioriteiten: geen groei, forse CO2-daling, vervuiling
beprijzen, overlast tegengaan en duurzame reisalternatieven promoten;

en gaat over tot de orde van de dag.