Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM116.04 – Halveer de CO2 uitstoot van de luchtvaart in 2030

Advies: Ontraden
Status: Aangenomen

Indiener: Thomas Hermans e.a.
Woordvoerder: Thomas Hermans

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• het doel van het Parijs-akkoord het beperken is van de opwarming van de aarde tot 1.5°C en
maximaal 2.0°C, waarbij deze al 1.3°C opgewarmd is;
• de Nederlandse regering een CO2 reductiedoelstelling heeft van 55%-60% in 2030 ten opzichte
van 1990, waarbij ook “luchtvaart een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van CO2
emissies”;;
• de luchtvaart verantwoordelijk is voor bijna 12 miljard kilo CO2 uitstoot (2019);
• de CO2 uitstoot van de Nederlandse luchtvaart met ruim 20% is toegenomen sinds 2010;
• het kabinet besloten heeft het aantal vluchten op Schiphol te verminderen van 500.000 naar
440.000 per jaar (-12%);
• de luchtvaartsector geen bindende reductiedoelstellingen heeft;
• de sector alleen 50% CO2-reductie wil realiseren in 2050 ten opzichte van 2005 en pas in 2070
CO2-neutraal moet zijn volgens het Akkoord Duurzame Luchtvaart;

overwegende dat:
• dat alle sectoren in Nederland bijdragen aan de klimaatdoelen;
• de luchtvaart ook buiten schot is gehouden op het gebied van stikstof;
• technologische innovaties zoals bijmenging van bio- en synthetische brandstoffen onvoldoende
zijn om de klimaatdoelen te halen;
• krimp van de luchtvaart daarmee onontkoombaar is;
• er personeelsschaarste in energietransitie gerelateerde sectoren;
• een kleiner Schiphol ook de Nederlandse reizigers kan bedienen;
• claims over het economische belang van de luchtvaartsector veelal gebaseerd zijn op
overschattingen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid (CE Delft 2019);
• D66 de partij is die op basis van wetenschappelijk inzicht en rede haar kop niet in het zand kan
en wil steken;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• om nog tijdens deze kabinetsperiode het initiatief te nemen tot een wetsvoorstel dat resulteert
in minstens 55% reductie van de CO2-uitstoot van de luchtvaart in Nederland in 2030 ten
opzichte van 1990 en 100% reductie in 2050;

en gaat over tot de orde van de dag.