Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM116.02 – Dwing duurzaam bouwen ook wettelijk af

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Has Bakker e.a.
Woordvoerder: Has Bakker

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• we te maken hebben met een groeiende klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis;
• Nederland de doelstelling heeft van een circulaire economie in 2050 en 50% circulaire economie
in 2030;
• er veel nieuwe woningen bij zullen komen de komende jaren;
• op 30 september 2022 het Convenant Duurzaam bouwen is ondertekend door 87 partijen en
duurzame bouwpartijen hier graag mee aan de slag gaan;
• de ambitie van het kabinet is het Bouwbesluit te gaan herzien;

overwegende dat:
• er al veel goede voorbeelden zijn – klein en groot – van duurzaam bouwen in binnen- en
buitenland waar verder wordt gegaan dan bestaande wet- en regelgeving;
• het sluiten van convenanten, delen van goede voorbeelden en lokaal/regionaal maatwerk
belangrijk is;
• niks echter zo goed en duidelijk werkt als het afdwingen van duurzaam, circulair en
natuurvriendelijke bouwen via wet- en regelgeving;
• ook bouwers, ontwikkelaars, investeerders, woningcorporaties en overheden hiermee geholpen
zijn;
• het Nederlandse duurzame bouwbedrijfsleven hiermee een impuls krijgt om internationaal
koploper te worden op het vlak van duurzaam bouwen;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• op korte termijn voorstellen te doen om wet- en regelgeving uit te breiden en/of aan te
scherpen die duurzaam (inclusief duurzame mobiliteit), circulair en natuurvriendelijk bouwen en
renoveren van woningen en andere gebouwen afdwingen;
• de druk er vol op te houden dat het Bouwbesluit daadwerkelijk snel herzien wordt met strenge
regels voor duurzame, circulaire en natuurvriendelijke bouw;

en gaat over tot de orde van de dag.