Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM116.01 – Rem op voorgenomen plan om het collegegeld te laten stijgen door inflatie

Advies: Neutraal
Status: Verworpen

Indiener: Tobias Den Hollander e.a.
Woordvoerder: Tobias Den Hollander

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• het Kabinet de hoogte van het collegebedrag voor studenten bepaalt op basis van de inflatie.;
• de inflatie momenteel uiterst hoog is, en hierdoor het collegegeld ruim 200 euro verhoogd kan
worden tot een bedrag van 2421 euro.;
• D66 in de Tweede Kamer tégen een motie heeft gestemd om het collegegeld tijdelijk te
bevriezen.;
• D66 het vertrouwen van een groot deel van de studenten is kwijtgeraakt na de Tweede
Kamerverkiezingen van 2021.;

overwegende dat:
• veel studenten aangeven veel zorgen en stress te hebben over hun toekomst en mede de
financiële situatie waarin zij verkeren.;
• D66 zich als zelfbenoemde “onderwijspartij” ook moet inzetten voor de situatie van studenten.;
• een verhoging van het collegegeld met eventuele renteverhoging uiterst ongelukkig zal
uitpakken voor veel studenten en hun situatie.;
• lastenverzwaring zeer onwenselijk is, en pas als laatste redmiddel moet worden ingezet en niet
als vanzelfsprekendheid van het beleid.;
• D66 hierbij vrij snel denkt in het belang van het Kabinet en haar plannen in plaats van de
belangen van studenten.;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• op korte termijn initiatief te nemen om extra lasten voor studenten door de verhoging van het
collegegeld en door eventuele renteverhoging te voorkomen;
• de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te verzoeken om af te zien van de verhoging
van het collegegeld, en studenten zoveel mogelijk te ontzien bij lastenverzwaringen;

en gaat over tot de orde van de dag.