Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM115.32 – Limiteer het aantal ambtstermijnen voor een minister-president tot maximaal twee

Advies: Neutraal
Status: Verworpen

Indiener: Jaap Berkenbosch e.a.
Woordvoerder: Jaap Berkenbosch

Als deze motie wordt aangenomen, komt motie PM116.03 te vervallen.

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• het in de Nederlandse politiek gebruikelijk is dat de minister-president afkomstig van de op dat
moment grootste politieke partij;
• de grootste politieke partij bij de laatste verkiezingen minder dan 25% van de uitgebrachte
stemmen krijgt en minder dan 20% van het aantal kiesgerechtigden;
• er bij een rondgang onder politieke deskundigen (o.a. Volkskrant, 14 april 2021), er eigenlijk
alleen argumenten naar voren komen die pleiten voor een beperking van de maximale termijn
van een minister-president, met uitzondering van het verlies van kennis en ervaring ten tijde van
een crisis;

overwegende dat:
• de minister-president een beperkte electorale basis heeft;
• gezien het tempo van de maatschappelijke en internationale ontwikkelingen het goed zou zijn
als met enige regelmaat een nieuwe leider de mogelijkheid krijgt gemaakte keuzes nog een
kritisch te evalueren;
• met de huidige intensiteit van volgen door (social)media, de houdbaarheidstermijn onder druk
staat van de minister-president die wekelijks de ontwikkelingen moet becommentariëren en
verantwoording moet afleggen voor de keuzes die het kabinet maakt;
• het voor de dynamiek van de politiek en betrokkenheid van kiezers goed zou zijn, als direct na
aanvaarding van een tweede termijn door een minister-president al duidelijk is dat hij/zij niet
meer beschikbaar is voor een volgende termijn;
• de Tweede Kamer bij tweederde meerderheid de bevoegdheid zou kunnen krijgen ten tijde van
een crisis de maximale termijn van de minister-president eenmalig te verlengen;

roept de Tweede Kamerfractie op:
• alles in het werk te stellen om ruim voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen in 2025, een
maximum van twee opeenvolgende termijnen (in totaal maximaal 8 jaar) voor een ministerpresident bij wet vastgelegd te hebben;

en gaat over tot de orde van de dag.