Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM115.26 – Energietransitie als sleutel voor de sancties tegen Rusland

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Ledenvergadering afdeling Haarlemmermeer-Aalsmeer
Woordvoerder: Jenno van Belle

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• de oorlog in Oekraïne een slepend en langdurig conflict dreigt te worden;
• het tempo waarin de uitstoot van CO2 vermindert te laag is om de klimaatcrisis werkelijk te
bestrijden;
• D66 zowel in het Europees Parlement als in de Tweede Kamer bepleit heeft te stoppen met het
afnemen van Russische energie;
• de regering ernaar streeft eind van dit jaar onafhankelijk te zijn van Russische fossiele
brandstoffen;
• het verminderen van die afhankelijkheid zich nu vooral richt op het zoeken naar alternatieve
leveranciers;
• de oproep van de regering minder energie te gebruiken te vrijblijvend is;
• er van de compensatie voor iedereen dit jaar voor de gestegen energierekening geen stimulans
uitgaat minder energie te verbruiken;

overwegende dat:
• het moreel niet te verantwoorden is een slepende oorlog in Oekraïne te accepteren;
• nu bij uitstek de gelegenheid is het stoppen met afname van Russische energie te combineren
met een versnelling van de energietransitie;
• zo Rusland snel en zwaar gesanctioneerd wordt;
• de gevolgen primair opgevangen moeten worden door gedragsverandering en versnelde
verduurzaming;
• alternatieve energieleveranties slechts tijdelijk mogen zijn;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
• het stop zetten van het afnemen van Russische energie krachtig te blijven bepleiten;
• ervoor te zorgen dat de overheid het energieverbruik vermindert, ondermeer door een CO2
belasting voor huishoudens, bedrijven en transport te heffen;
• te bevorderen dat het budget voor de energietransitie aanzienlijk verhoogd wordt;
• te voorkomen dat door de hogere energieprijzen mensen in energiearmoede komen;

en gaat over tot de orde van de dag.