Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

PM114.16 – Schoolstrijd

Advies: Neutraal
Status: Verworpen

Indiener: Ledenvergadering thema-afdeling Sociaal-Liberalisme
Woordvoerder: Jan Puts

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• in een historisch handjeklap algemeen kiesrecht is uitgeruild met de bekostiging van bijzonder
onderwijs;
• D66 mensen vrij wil laten, maar niemand wil laten vallen;
• er ook in Nederland kinderen zijn die lijden onder de manier waarop ouders en/of docenten
en/of schooldirectie en/of schoolbestuur toepassing geven aan hun levensbeschouwelijke
overtuigingen. Denk aan het Islamitische Haga Lyceum of de Reformatorische
scholengemeenschap Gomarus;

overwegende dat:
• het recht van het kind prevaleert bij zaken die het kind aangaan (Verdrag inzake de Rechten van
het Kind art. 3);
• gelijke kansen, de vrijheid van ontplooiing van hun persoonlijkheid en geaardheid alsook kennis
van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat in het belang zijn van
het kind;

verzoekt het landelijk bestuur:
• om herziening van artikel 23 van de Grondwet te onderzoeken, waarbij de belangen van het kind en niet de levensbeschouwelijke voorkeuren van ouders en/of docenten en/of schooldirectie en/of schoolbestuur, centraal staan. Bij dit voorstel staan nadrukkelijk de opties schrappen (van één of meer artikel-leden), wijzigen en/of het toevoegen van een artikellid open.;

en gaat over tot de orde van de dag.