Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

APM116.03 – Naar een snelle uitvoering van de spreidingswet

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Frank Schoonbeek
Woordvoerder: Maria Martinez Doubiani

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
•      op 8 november het ‘Wetsvoorstel gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorziening’ is gepresenteerd;
•      deze wet eindelijk rust in de asielketen kan brengen, kan zorgen voor meer opvangplaatsen en een eerlijker verdeling over Nederland;
•      de uitwerking nog nader geconcretiseerd moet worden;
•      gezien de huidige situatie van opvang van vluchtelingen deze nadere uitwerking niet kan wachten tot een volgend congres;

overwegende dat:
•      het effect van de wet voor zowel asielzoekers als gemeenten en medewerkers in de asielketen niet de dag na inwerkingtreding direct zichtbaar zal zijn;
•      meer grip op migratie, ook in licht zaken als demografie en nu vastlopende asielketen, een belangrijk uitgangspunt is voor de uitwerking van de wet;
•      migratie niet alleen een opgave is, maar ook een oplossing kan zijn;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
•      bij de uitwerking van het ‘Wetsvoorstel gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorziening’ te waarborgen dat niet onderhandeld kan worden over de rechten van vluchtelingen zoals vastgelegd in het “VN Vluchtelingenverdrag” en de Europese richtlijnen ten aanzien van de opvang van asielzoekers (de “Opvangrichtlijn”);
•      bij de uitvoering van deze wet te sturen op kleinschalige, en altijd humane opvang, en deze opvang niet meer continu op- en af- te schalen;
•      zorg te dragen dat de crisisnoodopvang snel kan worden afgebouwd, door de spreidingswet actief uit te voeren en bij de inrichting van de toekomstige, permanente, opvangplekken rekening te houden met de privacy en mentale gezondheid van asielzoekers;

en gaat over tot de orde van de dag