Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

APM116.02 – Geen stigmatisering in de contractering van de GGZ.

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener:         Aukelien van Nijen
Woordvoerder:          Aukelien van Nijen
 
Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
•          op 21 oktober jl. een motie van D66 Tweede Kamerleden Paulusma en Raemakers is aangenomen waarin is voorgesteld om een afspraak uit het integraal zorgakkoord (IZA) over het verlagen van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg, te beperken tot de GGZ en de wijkverpleging (motie 31 765 Kwaliteit van zorg, no. 683);
•          de contractering voor onder andere de GGZ voor 2023 op dit moment in volle gang is;
•          dat in deze motie ten onrechte wordt genoemd dat in de sectoren wijkverpleging en GGZ niet-gecontracteerde zorg daadwerkelijk een probleem is;
•          dat van het hele zorgbudget dus 0,8% naar ongecontracteerde GGZ-zorg gaat;
•          tijdens congres 110 november 2019 een motie is aangenomen om stigmatisering van psychiatrische ziekten en psychiatrische patiënten tegen te gaan. (PM 110.53 Politieke motie);
 
overwegende dat:
•          door anders te kijken naar contractering binnen de GGZ stigmatisering van psychiatrische ziekten en psychiatrische patiënten in de hand wordt gewerkt;
•          het niet past bij een sociaal-liberale partij om de keuzevrijheid in te perken van een deel van de Nederlandse bevolking voor een deel van de verzekerde zorg;
•          het onduidelijk blijft welk probleem hiermee opgelost wordt;
•          er hierdoor nog meer wachtlijsten in de GGZ zullen komen gezien patiënten die zich nu wenden tot vrijgevestigde GGZ aanbieders dit dikwijls doen om een reden zoals uitbehandeling in de reguliere GGZ en deze keuze voor een vrijgevestigde aanbieder groot goed is;
  
roept de Tweede Kamerfractie op:
•          de aangenomen motie van 21 oktober jl, te weten de afspraak uit het integraal zorgaccoord (IZA) over het verlagen van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg, te beperken tot de GGZ en wijkverpleging, te heroverwegen, en aan deze heroverweging consequenties te verbinden;
 
en gaat over tot de orde van de dag.