Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

APM116.01 – Afkeuring regeringsdelegatie naar WK in Qatar

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen


Indiener: Tim Vos-Goedhart e.a.
Woordvoerder: Tim Vos-Goedhart

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
•      de Tweede Kamer op 25 februari 2021 heeft uitgesproken dat er geen regeringsafvaardiging naar het WK in Qatar diende te gaan;
•      het kabinet weigert om uitvoering te geven aan deze motie zoals gemeld aan de TK per brief op 19 oktober 2022;
•      de mensenrechtenschendingen nog niet zijn gestopt in Qatar zoals blijkt uit berichtgeving op 28 oktober van de NOS over het gedwongen verlaten van huizen door arbeiders.;

overwegende dat:
•      de TK-fractie van D66 reeds heeft geprobeerd om een middenweg te vinden per motie op 1 november j.l. met de CU maar hiervoor geen meerderheid was;
•      er een consequentie dient te zijn aan het niet uitvoeren van deze motie maar de ultieme consequentie, een vertrek uit de coalitie, nu niet de constructieve oplossing is die nodig is;

spreekt uit dat:
•      de leden van D66 de keuze van dit kabinet afkeuren om met een delegatie namens de regering bij het WK in Qatar te zijn;
•      leden van het kabinet die daar namens D66 plaats hebben genomen zich zo sterk mogelijk moeten uitspreken, intern en extern, tegen alle mensenrechtenschendingen;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
•      de handelswijze van het kabinet, het volledig naast zich neer leggen van de motie en zo de wil van de Kamer negerend, in de meest sterke bewoordingen af te keuren;

en gaat over tot de orde van de dag.