Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

AOM116.09 – Openbaarmaking namen leden van Commissie Integriteitsonderzoeken

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Blanca de Louw e.a.
Woordvoerder: Blanca de Louw

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• D66 een ‘Commissie Integriteitsonderzoeken’ heeft die als taak heeft om binnengekomen
meldingen over mogelijke integriteitsschendingen te onderzoeken;
• de Commissie na afloop van het onderzoek een rapport opstelt en dit aan het Landelijk Bestuur
aanbiedt;
• de Commissie inmiddels al minstens één kwestie heeft onderzocht en daarover heeft
gerapporteerd, zo blijkt uit berichtgeving van het NRC uit mei 2022;
• op de website van D66 vermeld staat dat de leden van de Commissie zijn benoemd door het
Landelijk Bestuur aan de hand van het vastgestelde profiel;
• de leden van de Commissie niet staan vermeld op de website;

overwegende dat:
• D66 een partij is die transparantie over het eigen handelen hoog in het vaandel heeft staan;
• het onwenselijk is dat leden niet kunnen achterhalen welke personen mogelijke
integriteitsschendingen onderzoeken en daarover rapporteren;
• de Commissie nu in feite een soort spookcommissie is;
• leden het recht hebben om te weten welke personen rapporteren over mogelijk
integriteitsschendingen, te meer dit vergaande gevolgen kan hebben voor alle bij de casus
betrokken personen;
• anonimiteit van de Commissie des te onwenselijker is gezien het feit dat de Commissie door het
Landelijk Bestuur wordt benoemd;

roept het Landelijk Bestuur op:
• om alle namen van de leden van de Commissie Integriteitsonderzoeken op de website te
publiceren, zonder vermelding van verdere contactgegevens;

en gaat over tot de orde van de dag.