Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

AOM116.08 – Overleg over hernieuwd lidmaatschap na royement

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Ledenvergadering afdeling Apeldoorn
Woordvoerder: Nicolet Theunissen

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• leden die om welke reden dan ook geroyeerd worden, altijd weer opnieuw een lidmaatschap
kunnen aanvragen, zulks ter beoordeling aan het landelijk bestuur;
• een royement vaak lokale afdelingen raakt en de beoordeling voor hernieuwd lidmaatschap
plaats vindt in het landelijk bestuur;
• bij de beoordeling van een hernieuwd lidmaatschap niet standaard wordt overlegd met de
betrokken afdeling. Lokaal beschikbare informatie die van invloed kan zijn op het besluit wordt
daardoor niet altijd meegenomen in het besluit;

overwegende dat:
• omgaan met leden mensenwerk is;
• een landelijk genomen besluit de betrokken afdeling onverwachts voor een voldongen feit kan
stellen;
• een her-aangenomen lid het recht heeft om bij de algemene vergaderingen aanwezig te zijn;
• dat dit bij de leden van de betrokken afdeling tot emoties, zorgen en gevoelens van onveiligheid
kan leiden;
• er soms landelijk een besluit over een kandidaat-lid wordt genomen dat, met de bij de afdeling
beschikbare informatie, niet genomen zou zijn;
• een besluit dat in tweede instantie wordt ingetrokken door het landelijk bestuur, het kandidaatlid in kwestie nodeloos beschadigt en de andere leden nodeloos in beroering brengt;

verzoekt het Landelijk Bestuur:
• een proces rondom het recht op vergetelheid op te stellen teneinde altijd te beschikken over
gegevens van geroyeerde leden, uiteraard binnen de wettelijk kaders van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming;
• dat als een eerder geroyeerd lid een hernieuwd lidmaatschap aanvraagt, dit bij de lokale
afdeling te melden;
• de lokale afdeling te consulteren alvorens het besluit over de aanvraag van de lidmaatschap
wordt genomen;
• het bestuur van die afdeling op de hoogte te brengen van zijn besluit, zodat de laatste de leden
kan informeren, zodat de laatste de leden kan informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.